Rubriky
Zprávy

Zákaz odběru povrchových vod

Magistrát města Děčína, odbor životního prostředí, vydal dne 29. 7. 2019 veřejnou vyhlášku – opatření obecné povahy při nedostatku vody. Do odvolání je proto zakázán odběr povrchových vod z řek a potoků (seznam najdete v příloze) vyjma odběrů pro vodárenské účely. Dlouhotrvající sucho totiž snížilo významně průtoky na vodních tocích.

Pokud bude tento stav i nadále trvat, může dojít ve vodních tocích ke kyslíkovému deficitu, k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí vodního toku. Pro zajištění dodržování zákazu budou prováděny kontroly odběrných míst. Vzhledem k tomu, že mimořádná situace vyžaduje bezodkladné vydání opatření vodoprávního úřadu, nebyla věc projednána s dotčenými subjekty. Opatření je vydáno na dobu nezbytně nutnou; dle vyjádření správce povodí se předpokládá do konce října.

 

Dostupné přílohy:

Zdroj: Magistrát města Děčín