Rubriky
Zprávy

Město nabízí k prodeji pozemek v centru nedaleko Masarykova náměstí

Zastupitelé na svém dubnovém zasedání schválili zveřejnění záměru prodat pozemek v centru Děčína I, a to formou dohadovacího řízení. Jednou z podmínek prodeje je, že kupující ve lhůtě 6 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy předloží studii zástavby pozemku, přičemž záměr uvedený ve studii bude předložen k vyjádření několika subjektům (městský architekt, komise pro urbanistiku a další). Termín a místo konání a podmínky dohadovacího řízení budou zveřejněny následně.

Usnesení č. ZM 18 04 04 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín formou dohadovacího řízení a po úpravě
zveřejňuje

záměr města prodat pozemek p. č. 118 o vým. 392 m2 v k. ú. Děčín formou dohadovacího řízení s tím, že cena stanovená pro prodej pozemku dle „Zásad“ činí 901.600,00 Kč a je výchozí cenou pro toto řízení a
– s podmínkou zatížení části pozemku p. č. 118 k. ú. Děčín věcným břemenem práva chůze a jízdy (služebnost cesty) k nemovitostem na pozemcích p. č. 117, p. č. 119 a p. č. 123/3 k. ú. Děčín;

– s podmínkou, že nabytí účinnosti kupní smlouvy je předložení studie zástavby pozemku p. č. 118 v k. ú. Děčín ze strany kupujícího ve lhůtě 6 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, přičemž záměr uvedený ve studii bude předložen k vyjádření několika subjektům (městský architekt, komise pro urbanistiku a další). Prodávající na základě vyjádření těchto subjektů rozhodne, zda je záměr kupujícího uvedený ve studii pro prodávajícího akceptovatelný. Jestliže prodávající rozhodne, že záměr kupujícího je pro něj akceptovatelný, potvrdí toto kupujícímu písemně, studie zástavby a souhlas prodávajícího se stanou přílohami této smlouvy a smlouva nabývá účinnosti. Jestliže prodávající rozhodne, že záměr kupujícího pro něj akceptovatelný není, sdělí toto kupujícímu písemně, smlouva nenabude účinnosti a jako celek se k tomuto okamžiku smlouva ruší. Náklady na zpracování studie zástavby hradí kupující. Kupující nemá právo na úhradu těchto nákladů ze strany prodávajícího ani v případě akceptování záměru ze strany prodávajícího ani v případě jeho neakceptování. Kupující nemá právo na úhradu těchto nákladů ze strany prodávajícího ani v případě, že bude tato smlouva zrušena či jinak odpadne. V případě, že kupující započne na pozemku p. č. 118 v k. ú. Děčín realizovat jiný záměr, než který předloží prodávajícímu ve studii zástavby, která bude přílohou kupní smlouvy, má prodávající právo od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen předat prodávajícímu pozemek v původním stavu ke dni podpisu této smlouvy.
– s podmínkou zřízení předkupního práva dle „Zásad“ ve prospěch statutárního města Děčín, a to na dobu 10 let. Předkupní právo bude smluvními stranami dohodnuto jako právo věcné a bude vloženo do katastru nemovitostí.

Zdroj: Magistrát města Děčín