Rubriky
Zprávy

Informace k delegaci členů do okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta republiky

Do okrskových volebních komisí v Děčíně pro volbu prezidenta republiky může delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, politická strana, hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně a Senátu, anebo politická strana, hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu České republiky a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v Zastupitelstvu Ústeckého kraje, a to nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb (t.j. do středy dne 13.12.2017 do 16:00 hodin).

Delegováním se rozumí doručení jejich seznamu primátorce města paní Mgr. Marii Blažkové (rozhodující je datum doručení).

Seznam delegovaných členů musí obsahovat:

  • jméno a příjmení
  • datum narození
  • adresu místa trvalého pobytu člena (náhradníka)
  • jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem politické strany, hnutí anebo jméno a příjmení navrhujícího občana (kandidátní listina byla zaregistrována) popřípadě jméno a příjmení osoby, která bude k tomuto úkonu písemně pověřena a která kopii písemného pověření k seznamu přiloží.

Seznam delegovaných členů může obsahovat:

  • telefonní číslo
  • adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena (náhradníka)
  • údaj, do které okrskové volební komise má být delegovaný člen (náhradník) umístěn.

Seznam podepíše osoba oprávněná jednat jménem politické strany, hnutí nebo občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrovaná, nebo osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků pověřena.

Členem okrskové volební komise může být občan:

  • který v den složení slibu dosáhl věku 18 let,
  • u něhož nenastala překážka v právu volit (zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidí nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva),
  • který není kandidátem na prezidenta republiky.

V případě jakýchkoliv dotazů je možné nás kontaktovat na tel. čísle 412 593 201.

Zdroj: Magistrát města Děčín