Rubriky
Zprávy

Jarní vypouštění lososů do Kamenice

České Švýcarsko, 5. 5. 2017 Do Kamenice v národním parku České Švýcarsko dnes vyplulo 30 tisíc kusů lososího plůdku a 7 tisíc odrostlejších lososů o velikosti 10 až 12 cm, tzv. juvenilů. Do řeky ve na vybraných místech vypustili pracovníci správy národního parku i školáci či studenti, kteří na lososy přispěli v rámci sbírky.

„I přesto, že se lososi každoročně vracejí, potřebují stále podporu ze strany člověka, aby se mohli opět stát trvalou součástí naší přírody,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy národního parku České Švýcarsko, a dodává: „Děkujeme všem, kteří návrat těchto majestátních ryb podporují.“

Losos obecný byl do počátku 20. století v Labi a jeho přítocích, tedy i v Kamenici, běžnou rybou. K jeho úplnému vyhubení vedla kombinace nadměrného lovu, zvyšujícího se množství vodních děl a průmyslového znečištění vod. Podmínky pro navrácení nastaly až v devadesátých letech, přičemž Čerský rybářský svaz návratový program zahájil v roce 1998. Národní park se do tohoto programu zapojil po svém vzniku v roce 2000. Lososi se do Kamenice pravidelně vracejí od roku 2002.

Kombinace více přístupů

Jarní vypouštění lososího plůdku je od roku 1998 nosnou částí celého návratového programu. Od roku 2002 se lososi pravidelně vracejí, populace však není dostatečně silná, aby došlo k založení nové generace nezávisle na lidské podpoře. Proto správa parku průběžně hledá další přístupy, jak počet vracejících se ryb zvýšit. Od roku 2008 proto probíhá doplňkové vypouštění tzv. půlročků, nejnověji byly testovány také takzvané inkubační schránky umožňující dolíhnutí lososích jiker přímo v Kamenici nebo jejích přítocích. Pro tento účel vyvinula společnost BELECO z.s. speciální plovouci boxy, které po ověření vykazují téměř stoprocentní úspěšnost líhnutí jiker. Proto v příštích správa parku počítá se zvýšením využíváním tohoto typu schránek.

„Zvolená metoda prokázala, že je možné jikry lososů inkubovat přímo v prostředí mateřského toku, což je důležité zejména pro dobrý vývoj takzvaného homingu, tedy vlastnosti, která rybě napomáhá při návratu z moře do mateřské řeky,“ popisuje RNDr. Jiří Křesina ze společnosti BELECO, z.s.

Losos obecný je ryba, jejíž životní cyklus začíná ve sladkých vodách, odkud se po jednom až dvou letech vývoje vydává na tah do moře, kde dospívá. Za rozmnožováním se pak po zhruba čtyřech letech vrací do domovské vody. Tuto cestu je ryba schopna absolvovat opakovaně, odlišně od některých aljašských či kamčatských druhů automaticky nehyne.

Populace labských lososů obecných je nadále závislá na lidské podpoře. Lososy může podpořit i veřejnost, a to například formou adopce zasláním DMS. Podrobnosti o dárcovském programu jsou obsaženy na stránkách www.navratlososu.cz.


Mladí adoptivní rodiče: Školáci pomohli s vypouštěním lososů v okolí Dolského mlýna. Foto: Tomáš Salov

Lososí plůdek: Malé rybičky v Kamenici setrvají zhruba jeden až dva roky, než povyrostou a vydají se na pouť do moře a zpět. Foto: Václav Sojka

Zdroj: www.npcs.cz