Rubriky
Turisti Zprávy

Mezinárodní seminář o turismu v chráněných územích

Českosaské Švýcarsko, 10. 6. 2016 Správy chráněných území v Českosaském Švýcarsku ve dnech 7. – 9. 6. 2016 hostily v Bad Schandau mezinárodní odborné setkání přeshraničních chráněných území „TransParcNet Meeting 2016“ věnované řízení turistického ruchu ve zranitelných přírodních oblastech.

Účastníci se během prezentací a pracovních skupin seznámili s výsledky dotazníkových šetření, metodami sčítání a vyhodnocování návštěvnických toků i způsoby přenosu informací směrem k návštěvníkům území. Mezinárodní odborníci ocenili pestrost aktivit tři správ chráněných území v Českosaském Švýcarsku v oblasti propojování metod ochrany přírody a rozvoje turistických nabídek šetrných k přírodě, přičemž Českosaské Švýcarsko představuje jak v národním, tak i mezinárodním měřítku obzvláště navštěvované a turisticky zpřístupněné chráněné území. Zejména oblasti Pravčické brány, soutěsek Kamenice na české a Bastei na saské straně představují místa s místům se zvláště vysokou návštěvnickou hustotou v Česku a v Sasku.

Platformu pro přenos zkušeností mezi přeshraničními chráněnými územími v mezinárodním měřítku vytváří federace EUROPARC, která je největším evropským svazem chráněných území, a to díky programu „Transboundary Parks“, který v současné době sdružuje 23 chráněných území ve 13 evropských zemích: od norsko-ruských chráněných území u Barentsova moře až po slovinsko-italské Alpy na jihu. Mimořádnými hosty letošní konference byli zástupci všech osmi irských národních parků a irského svazu pro rozvoj turismu, kteří přijeli čerpat zkušenosti od chráněných území na evropské pevnině. Nejvzdálenějším účastníkem byl expert na ochranu přírody z Peru.

Označení „Transboundary Parks“, tedy přeshraniční parky, smějí užívat pouze chráněná území, která úzce přeshraničně spolupracují. Certifikační proces zavedený pro účely spolupráce přitom zaručuje vytváření a realizaci konkrétních společných projektů. Certifikát byl dosud udělen deseti přeshraničním regionům, přičemž ze 16 německých národních parků jsou jeho držiteli pouze Saské Švýcarsko a Bavorský les, na straně české jsou certifikovány všechny čtyři národní parky.

Ředitelé správ národních parků České a Saské Švýcarsko Pavel Benda a Dietrich Butter a vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Labské pískovce Petr Kříž jsou zajedno: „Mezinárodním účastníkům jsme zprostředkovali vlastní zkušenosti a současně získali i množství nových poznatků. Setkání poskytlo ideální rámec pro odborné diskuse, které jsou velmi důležité pro dosažení jak dobrých výsledků v ochraně přírody, tak ovšem i kvalitních prožitků přírody na straně návštěvníků.“

K výstupům setkání patří konstatování, že průběžně značená síť turistických cest, stále se zvyšující množství dvoujazyčně poskytovaných informací, společné služby obou stráží přírody a přeshraničně harmonizovaný systém veřejné hromadné dopravy jsou základním předpokladem pro řízení návštěvnosti tak, aby návštěvníci mohli počítat s s vysoce kvalitními přírodními prožitky a současně turistický ruch byl k přírodě a krajině šetrný. Řízení návštěvnosti na základě měřených dat, informování co možná největší části návštěvníků o přírodních výbavě území a o pravidlech platných pro návštěvníky citlivých území jsou nezbytností pro dosažení rovnováhy mezi ochranou přírody a jejím turistickým využíváním. Výměna zkušeností na mezinárodní úrovni během setkání TransParcNet v Bad Schandau v tomto ohledu přinesla účastníkům množství nových informací z evropských chráněných území.


Zahraniční experti v Českosaském Švýcarsku: V rámci setkání TransParcNet se experti ze 13 evropských zemí seznámili se způsoby řízení návštěvnosti v Českosaském Švýcarsku během exkurzí také přímo v terénu. Foto: Tomáš Salov

Zdroj: www.npcs.cz