Rubriky
Zprávy

Hromádky po psech okolí dráždí …

pejskari poctivi_alesoNa děčínské policisty se obrátila seniorka z Děčína, která u zdejších strážců zákona šestnáctého března 2015 podala trestní oznámení na souseda. Ten jí měl v polovině letošního března potřísnit psím exkrementem, který měl její čtyřnohý přítel zanechal v blízkosti jeho garáže. Jelikož při večerním venčení pozůstatky po svém psovi nenašla, odešla bez úklidu. Policisté událost prošetřili, souseda vyzpovídali a celou věc předali do rukou státního zástupce, který se případem přečinu výtržnictví bude zabývat dále. Muž zmiňovanou událost popřel.

Ať už se citovaná příhoda stala či nikoliv, pejskaři by se zodpovědnosti za své čtyřnohé kamarády neměli zříkat a také po nich uklízet. Procházka mezi psími exkrementy nebo piknik v parku, kde se na vás z trávy usmívají nevábná překvapení, není ničím povzbuzujícím. Nemluvě o dětech, které si velmi rády v rámci poznávání sáhnou na leckterou věc …

V případě, že pejskař po svém pejskovi neuklidí, může se posléze potkat s níže uvedeným přestupkem, za který může inkasovat pokutu až do výše dvaceti tisíc českých korun. Přesněji viz níže:

Přestupky proti veřejnému pořádku

§ 47

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo
a) neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci,
b) poruší noční klid,
c) vzbudí veřejné pohoršení,
d)znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,
e) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení,
f) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků anebo v místech určených k rekreaci nebo turistice,
g) jako návštěvník před zahájením organizovaného sportovního utkání, v jeho průběhu nebo při jeho zakončení má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jeho identifikaci,
h) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení,
i) neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c) lze uložit pokutu do 5000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. d) pokutu do 20000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do 3000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. g) pokutu do 10000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. h) a i) pokutu do 50 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), f), g) a h) lze spolu s pokutou uložit zákaz pobytu.

(3) Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou nebo rozhodnutím vydaným na základě obecně závazné vyhlášky stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.

Děčín 3. dubna 2015
nprap. Petra Trypesová
Oddělení tisku a prevence Děčín