Rubriky
Dětem Zprávy

Zápis do základních škol proběhne v únoru

skolak_alesoŘeditelé základních škol v Děčíně stanovují podle § 46 odst. 1. zák. č. 561/2004 Sb. zápis do 1. ročníků základních škol v Děčíně pro školní rok 2014/2015.
Zápis se bude konat v pátek dne 7. února 2014 od 8 do 17 hodin ve všech základních školách v Děčíně.

Zapsány mohou být děti, které do 31. srpna 2014 dovrší šestého roku. Na žádost zákonného zástupce (rodiče) může být do povinné školní docházky zařazeno i dítě, které výše uvedenou podmínku nesplňuje, ale které dovrší šestý rok věku do konce kalendářního roku ve školním roce zahájení povinné školní docházky. Dítě bude zapsáno ve škole, v jejímž obvodu bydlí, případně po předchozím projednání s ředitelem v jiné zvolené škole.

Zákonní zástupci, kteří jdou s dětmi k zápisu, přinesou rodný list dítěte a doklad o bydlišti. Pokud se zákonný zástupce nemůže z vážných důvodů dostavit ve stanoveném termínu, je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce do 15. února 2014.

Zdroj: Magistrát města Děčín