Rubriky
Zprávy

Závěr zjišťovacího řízení Přeložky silnice I/13 v úseku Děčín – D8

prelozka D8Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství

Datum: 12. 6. 2013
Jednací číslo: 769/ZPZ/2013/834 – záv.
Vyřizuje/linka: Ing.Jiří Mareček CSc./ 144
E-mail: marecek.j@kr-ustecky.cz

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Identifikační údaje:
Název: „Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín – D 8 (Knínice)“

Charakter záměru: 
Silnice I/13 je silnicí dálkového významu jako součást mezinárodního tahu E442. V lokálním měřítku zajišťuje v posuzovaném úseku napojení Děčínského a částečně i Libereckého regionu na dálnici D 8. V současnosti je stávající silnice I/13 vedena průtahem přes centra obcí Libouchec , Modrá, Jílové a předměstskými částmi Děčína až k centru města, kde je doprava absorbována podle svého cílového určení budˇ do míst v samotném městě, nebo do ulic vedoucích na výpadové silnice směrem na Liberec a Českou Lípu.
Pro záměr přeložky silnice I/13 mezi Děčínem a dálnicí D 8 již jeden proces EIA dle zákona č.100/2001 Sb. proběhl, a to v letech 2004 – 2008. Skončil však neúspěšně, neboť jedna varianta byla označena za zcela nepřijatelnou z důvodu vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a druhá varianta za podmíněně přijatelnou, avšak pouze v poslední třetině hodnoceného úseku. Zvažované čtyři podvarianty rovněž k úspěchu nevedly. Posuzování také potvrdilo, že současný stav, neboli tzv. „nulová varianta“ vykazuje vůbec největší vlivy na obyvatelstvo a je u ní signalizováno překračování limitů v oblasti vlivů na veřejné zdraví.
Předkládané oznámení proto přichází s návrhem dvou nových variant nazvaných podle místa jejich počátku ve městě Děčíně „varianta Chrochvická“ a „varianta Pastýřská“. Cílem záměru je nalézt takovou kompromisní trasu, která nahradí stávající průtah silnice I/13 souvislou oboustrannou zástavbou v délce 11,8 km obcemi a městy na této trase, kde byly prokázány největší vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví.

Kapacita (rozsah) záměru: 
Celková délka varianty Chrochvické, která postupuje od jihozápadního okraje Děčína údolím Chrochvického potoka k Hornímu Oldřichovu je 3,857 km včetně 840 m dlouhého tunelu. Varianta Pastýřská začíná tunelem pod Pastýřskou stěnou, jehož délka činí 1150 m. Poté pokračuje mostním přechodem přes údolí Jílovského potoka k jižnímu okraji Horního Oldřichova. Její délka je cca 3,5 km. Obě varianty se setkávají pod jižní částí Horního Oldřichova. Odtud pak již trasa pokračuje společnou jednovariantní částí volnou krajinou s minimálními zásahy do obytné zástavby až k napojení na silnici I/13 za obcí Libouchec a končí u křižovatky se silnicí III/26041. Její celková délka činí podle zvolené počáteční varianty 15,106 km ve variantě Pastýřské a 15,463 km ve variantě Chrochvické.
Provedení je navrhováno jako dvoupruhová silnice v kategorii S11,5/70. V místech s velkým podélným sklonem jsou navrženy přidatné stoupací pruhy.
Dopravní kapacita vychází ze sčítání dopravy ŘSD ČR v roce 2010 a pomocí růstových koeficientů je přepočtena pro výhledový rok 2030. Nejzatíženějším úsekem na I/13 je podle uvedených výsledků sčítací úsek Děčín – Bynov, kde projede za den v obou směrech celkem 10 228 motorových vozidel a motocyklů, z toho 1425 nákladních aut. V roce 2030 by to mělo být celkem 13 697 vozidel a motocyklů, z toho 1543 nákladních aut.

Umístění záměru:
kraj: Ústecký
obce: Děčín, Jílové a Libouchec
k.ú.: Podmokly, Chrochvice, Krásný Studenec, Horní Oldřichov, Bynov, Martiněves u Děčína, Jílové u Děčína, Modrá u Děčína a Libouchec.
Předpokládaný termín zahájení realizace: nebyl stanoven
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 154 05 Praha 4.
IČ: 65993390

Závěr:
Záměr „Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín – D8 (Knínice)“ naplňuje dikci bodu 9.1 kategorie II, příloha č.1 k zákonu (Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy(záměry neuvedené v kategorii I). Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo také zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr
„Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín – D8 (Knínice)“
má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle citovaného zákona.

Zároveň příslušný úřad v souladu s ustanovením § 91 odst. 1 písm. c) stavebního zákona vylučuje možnost spojení postupů podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí s územním řízením podle stavebního zákona. Důvody pro vyloučení možnosti spojení uvedených postupů jsou významné střety záměru s vlivy na veřejné zdraví, potřeba návrhu variantního řešení záměru a rozsah záměru, který předpokládá nutnost podrobit záměr důkladné odborné i veřejné diskusi.
V dokumentaci požadujeme zohlednit a vypořádat následující připomínky a požadavky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních a v tomto závěru. Zejména jde o posouzení možnosti úprav navržených variant podle připomínek k provedení záměru, doplnění všech požadovaných odborných studií, zmapování reálného dopravního zatížení ve využívaných průjezdových trasách v obcích a městech a přednostní vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví.

Požadováno je:
1. Zpracování dokumentace založit na solidním dopravním průzkumu. Poznatky ze zjišťovacího řízení ukazují, že se nelze opírat jen o publikované výsledky sčítání dopravy z roku 2010 a pracovat s růstovým koeficientem na prognózu pro rok 2030. Specielně ve městě Děčín nejsou popsány ani trasy kudy kamionová doprava jen projíždí (tzv.průtah městem), ani trasy cílové, kam je zboží dopravováno. Operuje se s pojmy „nárůst dopravy do centra města“, aniž by bylo prokázáno, zda vůbec vybudováním přeložky aktuálně k nějakému nárůstu dojde. Nelze vyloučit, že stav v „centru“ se prakticky nezmění ve srovnání se stavem, který už existuje. Požadujeme proto vymezit měřící místa četnosti a typu dopravy v referenčních bodech a na křižovatkách dopravně významných silnic ve městě s cílem zpracovat interní mapu dopravní zátěže města, která by mohla sloužit i pro prognózu budoucího vývoje.
2. Z předložených variant se jako výhodnější pro město jeví varianta Chrochvická. Podle vyjádření města Děčín, prezentovaných názorů některých občanských sdružení a veřejnosti bude tato varianta pravděpodobně vyžadovat určité změny ve formování trasy, aby se dosáhlo jednak souladu s územním plánem, a jednak shody s názory dotčených obcí včetně názorů občanských. Varianta Pastýřská postrádá geotechnické posouzení stability skalního masivu a podle mínění veřejnosti přivádí dopravu přímo do centra města.
3. K dokumentaci musí být samozřejmě zpracovány příslušné odborné studie, které oznámení ještě obsahovat nemuselo, ale přesto byly již v řadě připomínek vyžadovány. Jde zejména o studii rozptylovou se zaměřením i na škodliviny, které produkují dieselové motory, studii hlukovou, krajinářské hodnocení, aktualizaci a doplnění faunisticko floristických průzkumů včetně návrhů eliminačních a kompenzačních opatření, posouzení vlivu na maloplošná chráněná území a vlivu na fragmentaci krajiny, studii vlivu dopravy na veřejné zdraví, resp. zdravotní studii s vyhodnocením rizik poškození zdraví dotčených obyvatel. U hlukové studie požaduje Krajská hygienická stanice ověřit vstupní údaje získané výpočtem i reálným měřením hlukové zátěže v referenčních bodech, které budou určeny po společné konzultaci s oznamovatelem.
4. Upozorňujeme na dosud nevyčíslené trvalé a dočasné zábory lesních pozemků a na nezbytné vymezení těch pozemků, které budou podléhat následné rekultivaci. Současně s tím musí být respektována ustanovení zákona č.149/2003 Sb., o uvádění a nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin, jak zdůrazňuje Česká inspekce životního prostředí.
5. Proveden musí být hydrogeologický průzkum a posouzení vlivu záměru na povrchové a podzemní vody a případně i na stávající zdroje vod. Chybí také velmi důležitý popis způsobu odvodnění tělesa komunikace srážkovými vodami a posouzení míry jejich znečištění ropnými látkami, posypovými materiály a posypovými solemi při zimní údržbě. Tuto problematiku doporučujeme včas konzultovat s podnikem Povodí Ohře.
6. Dopracovat výhled pokračování varianty přeložky silnice I/13 směrem na Liberec, Českou Lípu a do Šluknovského výběžku. Je nutno připustit, že vybudování první části přeložky Děčín – D8 (Knínice) může vyvolat zvýšený zájem o zpětný provoz z uvedených oblastí na dálnici D8. Oznamovatel záměru, Ředitelství silnic a dálnic ČR, by proto měl v dokumentaci očekávaný budoucí provoz zohlednit a vymezit i způsob jeho řešení včetně časových představ. Příslušný úřad si je vědom, že jde o úlohu, která přesahuje rozměr podaného záměru, nicméně alespoň v ideové rovině by taková úvaha byla potřebná. Výhledově nebude udržitelné jezdit po starých silnicích, přehazovat si řešení problému z obce do obce a současně se starat o prosperitu regionu.

ODŮVODNĚNÍ
Ke zveřejněnému oznámení záměru se během zjišťovacího řízení vyjádřily následující dotčené uzemní samosprávné celky a dotčené správní úřady:

1. Ústecký kraj – na jednání schůze Rady ÚK dne 10. 4. 2013 přijala Rada ÚK k tomuto bodu usnesení č. 191/13R/2013, podle kterého požaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, vzhledem k významnosti očekávaných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a vzhledem k nutnosti variantního posouzení záměru.
Stanovisko příslušného úřadu: Bez komentáře.

2. Statutární město Děčín – Rada města na svém zasedání dne 23. 4. 2013 pod č. RM 13 07 34 05 projednala informace o záměru a bere je na vědomí. V souladu s § 6 odst. 6 zákona požaduje rada města záměr dále posuzovat dle zákona.
Rada konstatuje, že od km 3,5 resp. 3,85 navrhované přeložky je navrženo pouze jedno řešení směrového a výškového vedení přeložky silnice I/13, což je v rozporu s usnesením zastupitelstva města Děčín z roku 2012.
Sledované varianty přeložky silnice I/13 – varianta Pastýřská (včetně podvarianty s úpravou trasy v lokalitě Horní Oldřichov) a varianta Chrochvická byly Ředitelstvím silnic a dálnic ČR poskytnuty v roce 2011 Úřadu územního plánování Magistrátu města Děčín v rámci průběžné aktualizace Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Děčín.
V roce 2012 byly tyto varianty předány k řešení v rámci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje do návrhu zadání nového Územního plánu Děčín, který byl schválen zastupitelstvem města usnesením č. ZM 06 03 02 ze dne 28. 06. 2012.
Ve vztahu k předloženému oznámení jsou však varianty, které budou posuzovány v rámci Územního plánu Děčín odlišné, zejména varianta Chrochvická.
Rada požaduje více rozpracovat kapitolu D oznámení, zejména s ohledem dopadu vlivu záměru na obyvatelstvo. Dále rada požaduje, aby zpracovatel dokumentace EIA prověřil u varianty Chrochvická možnost výrazně většího odklonu trasy od zastavěného nebo zastavitelného území města v lokalitě Horní Oldřichov, zejména v km 3,5 – 6,5. Na základě výše uvedeného se optimálnější z variant jeví upravená varianta Chrochvická s tím, že bude navázána na plánované rozšíření silnice I/62 v Děčíně a dopravní řešení situace na Ústecké ulici.
Stanovisko příslušného úřadu: Požadavky rady jsou zahrnuty do závěru zjišťovacího řízení do požadavků na obsah a zpracování dokumentace pod body č. 1, č. 2 a č. 3.

3. Město Jílové – zaslalo své připomínky po projednání v Radě města Jílové dne 3. 5. 2013. Rada města přijala k uvedenému záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín – D8 (Knínice)“ pětibodové usnesení, v němž kromě sdělení, že bere tento záměr na vědomí a dále,že ke svému usnesení připojuje i námitky a připomínky paní Y. Horákové a pana M.Vajbara , se kterými se ztotožňuje, uvádí následující:
• nesouhlasí s realizací přeložky silnice I/13 v úseku Děčín – D8 (Knínice) ve variantě předložené v oznámení záměru z důvodů uvedených ve vyjádření Města Jílového (stanovisko Odboru správy majetku a Odboru stavebního úřadu Městského úřadu Jílové)
• doporučuje jako nejvýhodnější variantu řešení nadměrného zatížení silnice I/13 kamionovou dopravou v úseku Děčín – Libouchec nerealizovat přeložku silnice I/13 vůbec a situaci řešit zákazem vjezdu nákladním vozidlům nad 13 t a odklonem nákladní dopravy na silnici E 442 Děčín – Ústí n/L
• ukládá starostovi připravit žádost o vyjádření k navrženému postupu adresovanou Radě statutárního města Děčín a Radě obce Libouchec a připravit materiál do jednání Zastupitelstva města Jílového.
Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že Město Jílové nesouhlasí s realizací přeložky silnice I/13 ve variantě, která byla součástí oznámení záměru, a to především z důvodu zhoršení životních podmínek obyvatel města zejména v lokalitách, kterých by se výstavba nové komunikace (přeložky) měla bezprostředně dotýkat. Navrhovaný záměr neřeší v dostatečné míře odklon dopravy z města Jílového, ale zatíží obydlené oblasti další nadbytečnou silniční komunikací. V řadě případů by výstavba byla i významným zásahem do vlastnických práv fyzických i právnických osob vlastnících nemovitosti v dotčené lokalitě.
Stanovisko příslušného úřadu: Doporučení řešit situaci zákazem vjezdu nákladním vozidlům nad 13 t v úseku Děčín – Libouchec, žádnou přeložku nerealizovat a odklonit nákladní dopravu na silnici E 442 Děčín – Ústí nad Labem není reálné. Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, definuje v § 5 odst. 2) písm. a) silnici I. třídy jako silnici, která je určena pro dálkovou a mezistátní dopravu. Silnice I/13 takovou silnicí je a podle téhož paragrafu je veřejně přístupná.
Citované vyjádření Městského úřadu Jílové (Odboru správy majetku a Odboru stavebního úřadu) bylo vydáno jako materiál do jednání Rady města Jílového a týká se vesměs územního plánu a dopadů záměru na majetkoprávní vztahy dotčených nemovitostí včetně obytné zástavby. Doporučuje radě omezit vjezd automobilů s hmotností vyšší než 17 t do města Jílového. Celé vyjádření bude předáno jako podklad k řešení oznamovateli záměru.
Vyjádření občanů Jílového (paní Horákové a pana Vajbara) jsou zahrnuta do části „Vyjádření veřejnosti“.

4. Obec Libouchec – dne 18. 4. 2013 sdělila, že k předloženému záměru nemá žádné výhrady a připomínky. V dotčeném území katastru obec Libouchec souhlasí s navrhovanou trasou bez výhrad.
Předložený záměr obec plně podporuje.
Stanovisko příslušného úřadu: Bez komentáře.

5. Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne 13. 11. 2012 stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, se závěrem, že lze vyloučit, že záměr bude mít významný vliv na soustavu Natura v území spadajícím do jeho působnosti. Případné další připomínky k ochraně přírody budou uplatněny až po předložení studií a výsledků průzkumu fauny a flóry, které budou součástí dokumentace.
Odborem životního prostředí a zemědělství je požadováno další posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb., v platném znění.
Stanovisko příslušného úřadu: Biologický průzkum je zahrnut do výčtu požadovaných studií do závěru zjišťovacího řízení pod bodem č. 3.

6. Magistrát města Děčín – zaslal dne 18. 4. 2013 souhrnné vyjádření za Odbor životního prostředí, Odbor stavební úřad – oddělení Úřad územního plánování a Odbor správních činností a živnostenský úřad – oddělení silničního správního a dopravního úřadu.
Odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad požaduje, aby v rámci dokumentace EIA bylo zpracováno hydrogeologické posouzení vlivu stavby na povrchové a podzemní vody a zároveň byl posouzen současný stav a způsob využití stávajících zdrojů vody, posouzena možnost jejich kvantitativního a kvalitativního ovlivnění touto stavbou a jejím provozováním.
Dále vodoprávní úřad požaduje, aby v blízkosti stavby v místech přiblížení se k zástavbě a zejména v oblasti projektovaných zářezů byly vymezeny oblasti možného kvantitativního a kvalitativního ovlivnění vydatnosti a kvality jímané vody individuálních jímacích objektů.
Jako orgán státní správy ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) se stavbou přeložky souhlasí. Upozorňuje však, budou-li stavbou dotčeny pozemky, které jsou součástí ZPF, je nutné požádat odbor životního prostředí magistrátu města Děčín o vydání závazného stanoviska – souhlasu orgánu ochrany ZPF.
Jako orgán ochrany přírody požaduje posouzení záměru dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Jako orgán státní správy myslivosti dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, nemá připomínky k záměru. Upozorňuje však, že musí být respektována ustanovení § 8 odst. 2) zákona o myslivosti a ustanovení § 9 odst. 1) zákona o myslivosti.
Z hlediska odpadového hospodářství a z hlediska zákona o lesích nemá odbor k záměru žádné připomínky.
Odbor stavební úřad – oddělení Úřad územního plánování
Úřad územního plánování má k záměru řadu připomínek z hlediska přípravy a tvorby územního plánu. Upozorňuje i na odlišnosti předloženého záměru od záměrů, které budou posuzovány v rámci Územního plánu Děčín. Stejně jako Rada města Děčín požaduje větší odklon trasy varianty Chrochvické od zastavěného nebo zastavitelného území města v lokalitě Horní Oldřichov, zejména v km 3,5 – 6,5.
Odbor správních činností a živnostenský úřad – oddělení silničního správního a dopravního úřadu
Z hlediska dopravního upozorňuje, že ve variantě Pastýřská dojde ke zvýšenému nárůstu motorových vozidel do centra města, ke střetu s železničním tělesem (trať Děčín – Dolní Žleb – Drážďany) z důvodu nedostatečné podjezdní výšky a k umístění stavby do záplavového území v místě kruhového objezdu na Labském nábřeží, ulice Podmostní. Upřednostňuje variantu Chrochvickou, protože bude navázána na plánované rozšíření silnice I/62 v Děčíně a dopravní řešení situace na Ústecké ulici.
Závěrem Magistrát města Děčín sděluje, že považuje za nutné, aby záměr byl posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Stanovisko příslušného úřadu: Požadavky a připomínky Magistrátu města Děčín jsou zahrnuty nebo uplatněny v závěru zjišťovacího řízení v bodech č. 2, č. 3 a č. 5.

7. Magistrát města Ústí nad Labem – odbor životního prostředí, zaslal dne 18. 4. 2013 sdělení k záměru členěné podle jednotlivých vykonávaných kompetencí státní správy ve svém správním území.
Vodoprávní úřad konstatuje, že trasa navržené komunikace na území obce Libouchec kříží Chvojenský potok, Liščí potok a několik bezejmenných toků a dále meliorační zařízení. Stavba musí být navržena a realizována tak, aby nedošlo k omezení funkcí uvedených toků a zařízení. Povolení stavby je podmíněno vodoprávním souhlasem vydaným podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona, a to ještě před vydáním územního rozhodnutí.
Ochrana přírody v této fázi nemá připomínky. Zhodnocení stavby z hlediska migračních tras živočichů a její propustnosti bude součástí dalšího posuzování.
Oddělení mimořádných situací konstatuje, že stavba neleží ve stanoveném záplavovém území. V případě, že bude zasahovat do koryt vodních toků, musí být na realizaci stavby zpracován povodňový plán.
Orgán ochrany ovzduší požaduje, aby po zpracování rozptylové studie byla navržena opatření k minimalizaci emisí znečišťujících látek, zejména PM10 do ovzduší, která budou dodržována v době realizace stavby.
Ochrana zemědělského půdního fondu sděluje, že investor požádá zdejší odbor o udělení souhlasu s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění.
Státní správa lesů a myslivosti upozorňuje, že zpracování a projednání návrhů dokumentací musí být prováděno v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění. Rovněž žádá, aby při návrhu stavby a její realizaci byly zohledněny migrační trasy zvěře a dalších volně žijících živočichů.
Stanovisko příslušného úřadu: Požadavky odboru jsou dány příslušnými zákony a není je třeba v procesu EIA samostatně připomínat. Další požadavky budou muset být uplatněny až po zpracování dokumentace s příslušnými doprovodnými studiemi, jak je uvedeno v požadavcích závěru zjišťovacího řízení pod bodem č. 3.

8. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen KHS), zaslala své vyjádření dne 19. 4. 2013. Konstatuje v něm, že oznámení neobsahuje dostatek podkladů pro zodpovědné posouzení předložených variantních řešení z hlediska ochrany zdraví. Konečný výběr bude možno provést až po podrobném zpracování problematiky hluku, ovzduší a dopadů na zdraví obyvatel okolní obytné zástavby.

Z těchto důvodů KHS požaduje:
1. Podrobné hlukové posouzení včetně návrhů protihlukových opatření tak, aby byly dodrženy hlukové limity pro denní a noční dobu stanovené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v chráněném venkovním prostoru, s tím, že současně musí být dodrženy i hygienické limity pro chráněné vnitřní prostory staveb
2. Vypočtený stávající stav musí být ověřen reálným měřením ve vybraných referenčních bodech. Výběr referenčních bodů bude v předstihu předložen pracovníkům oboru hygieny obecné a komunální KHS, územní pracoviště v Děčíně ke schválení.
3. Rozptylová studie se zaměří i na škodliviny, které produkují dieselové motory. S rozsahem zjišťovaných škodlivin budou v předstihu seznámeni pracovníci oboru hygieny obecné a komunální KHS, územní pracoviště v Děčíně.
4. Dokumentace bude obsahovat studii dopadů jednotlivých variant řešení na zdraví obyvatel okolní obytné zástavby – hodnocení zdravotních rizik.
Z uvedených důvodů KHS požaduje z hlediska ochrany zdraví obyvatel u vybrané varianty řešení zpracování dokumentace vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Stanovisko příslušného úřadu: Požadavky na vypracování odborných studií Hlukové, Rozptylové a Hodnocení zdravotních rizik jsou uplatněny v závěru zjišťovacího řízení v bodu č. 3, a to včetně požadavku na ověřovací měření aktuálního stavu plnění hygienických limitů hluku v referenčních bodech obytné zástavby.
9. ČIŽP Oblastní inspektorát Ústí n. L. – se vyjádřila k záměru dne 17. 4. 2013. Z hlediska ochrany přírody a krajiny nemá ČIŽP k předloženému oznámení záměru připomínky.
Z hlediska ochrany ovzduší budou dočasnými zdroji znečišťování ovzduší staveniště silnice, pojezdy nákladních automobilů a jiných stavebních strojů V případě zřízení obalovny živičných směsí by došlo ke vzniku přepravitelného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, který musí být zřízen a provozován v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb.
Z hlediska ochrany lesa ČIŽP k oznámení uvádí, že údaje k záboru PUPFLu jsou zatím dosti obecné a nekonkrétní. ČIŽP požaduje v posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., blíže specifikovat zábor PUPFLu a určení, jaká plocha bude vyjmuta dočasně a jaká trvale. Následná projektová dokumentace musí vycházet z dodržení ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, z údajů týkajících se záboru lesní půdy, využití lesní půdy pro jiné účely a musí být přesně vymezeny části trasy, které budou podléhat následné rekultivaci a tím i ustanovení zákona o reprodukčním materiálu lesních dřevin (zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění a nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin).

Z hlediska ochrany vod ČIŽP konstatuje, že přeložka silnice neprochází žádným ochranným pásmem vodního zdroje. Při výstavbě přeložky budou vznikat pouze splaškové odpadní vody likvidované prostřednictvím chemických WC. Při provozu silnice se nepředpokládá vznik odpadních vod. Vznikat budou srážkové vody odváděné z tělesa komunikace. Přesný způsob odvodnění tělesa komunikace není v předloženém oznámení uveden a bude řešen v dalších fázích přípravy záměru. Dle informací uvedených v oznámení mohou být srážkové vody znečištěny látkami, které se uvolňují z projíždějících motorových vozidel a v zimním období znečištěny též posypovým materiálem. Nejvýznamnější jsou ropné látky v úkapech z motorových vozidel a chloridy z posypových solí. Posypové materiály dále obsahují určité procento příměsí, které obsahují těžké kovy, zejména měď, zinek a nikl.
Závěr ČIŽP: Po prostudování předloženého oznámení záměru ČIŽP OI Ústí nad Labem konstatuje, že na základě výše uvedeného požaduje z hlediska ochrany vod a ochrany lesa posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.

V dokumentaci záměru ČIŽP z hlediska ochrany vod požaduje vyhodnotit množství znečišťujících látek v dešťových vodách odtékajících z tělesa přeložky a způsob jejího odvodnění. Dále ČIŽP požaduje vyhodnotit vliv stavby na povrchové a podzemní vody, a to na základě zvolené varianty trasy přeložky.
Z hlediska ochrany lesa je nutno v dokumentaci záměru blíže specifikovat zábor PUPFLu a stanovit jaká plocha bude vyjmuta dočasně a jaká trvale.
Stanovisko příslušného úřadu: Připomínky a požadavky ČIŽP v záležitostech týkajících se PUPFLu a posouzení vlivu způsobu odvodnění komunikace a odvádění znečištěných srážkových vod na jejich recipienty jsou zahrnuty do závěru zjišťovacího řízení do bodů č. 4 a č. 5.
10. Správa CHKO Labské pískovce – zaslala své vyjádření dne 11. 4. 2013. Konstatuje se v něm, že předmětný záměr byl předložen ve dvou variantách – varianta Pastýřská a varianta Chrochvická.

Varianta Pastýřská je vedena v podzemí pod masivem Pastýřské stěny, ve správním území CHKO Labské pískovce. Pod částí Pastýřské stěny je již vybudován průraz z důvodu budování železniční tratě. Ve vstupu do skalního masivu se nachází historický pískovcový portál vybudovaný v souvislosti s budováním železniční tratě, který by bylo vhodné zachovat.
Masiv Pastýřské stěny leží ve IV.zóně, přesto jeho krajinářská a přírodovědná hodnota je vysoká. Skalní objekt je charakteristický i nestabilitou skalního masivu. Z těchto důvodů požadujeme hodnocení ve smyslu zákona, abychom mohli objektivně vyhodnotit vlivy záměru zejména v průběhu stavby a následně i konečného vlivu stavby na tento skalní pískovcový útvar.

Varianta Chrochvická je vedena mimo správní území CHKO Labské pískovce.
Na základě výše uvedených skutečností Správa požaduje hodnocení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.
Stanovisko příslušného úřadu: Do závěru zjišťovacího řízení je požadavek na ochranu masivu Pastýřské stěny a vyhodnocení vlivu záměru při stavbě i následném provozu zahrnut do bodu č. 2 závěru zjišťovacího řízení.

11. Správa CHKO České středohoří – zaslala své vyjádření dne 15. 4. 2013 se zásadním výrokem:
Správa CHKO České středohoří považuje za nezbytné záměr „Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín – D8 (Knínice)“ posoudit dle zákona č. 100/2001 Sb.
V odůvodnění uvádí, že záměr představuje nový dopravní koridor na území CHKO České středohoří. Záměr je v bezprostředním kontaktu s přírodní památkou Jílovské tisy, prochází přímo plochami s výskytem cenných společenstev a cenných a chráněných druhů organizmů anebo je může výrazně ovlivnit. V neposlední řadě může být významným způsobem dotčen krajinný ráz této části území CHKO.

Dokumentace ke zjišťovacímu řízení odkazuje v některých bodech na předchozí hodnocení vlivu záměru na životní prostředí. Předchozí hodnocení se však vztahovalo k jiným územním variantám téhož záměru, proto lze toto hodnocení využít pouze v omezené míře. Některé z podkladů hodnocení vzhledem k datu pořízení (rok 2004) nelze již považovat za aktuální.
V dokumentaci doporučuje Správa CHKO věnovat pozornost následujícím okruhům:

Vliv záměru na krajinný ráz:
Záměr je navržen do morfologicky členitého území se značnými výškovými rozdíly, s četnými rozsáhlými a nestabilními plochami sesuvů. Průchod územím předpokládá výstavbu velkých technických objektů (tunely, mosty) a s ohledem na charakter terénu a geomorfologická nebezpečí apod. nelze vyloučit nutnost výstavby opěrných a zárubních zdí či dalších opatření s potenciálně taktéž problematickým působením v krajině. Je tedy nutno sledovat zapojitelnost záměru do krajiny při respektování účelu zřízení CHKO.

Vliv záměru na fragmentaci krajiny:
Záměr představuje technickou linii s bariérovým efektem v krajině, navíc v souběhu s dalšími stavbami obdobného vlivu (želez. trať Oldřichov u Duchcova – Děčín, stávající silnice I/13). Je proto zapotřebí věnovat pozornost případným střetům s migračními trasami zvířat a vymezenými biokoridory v rámci ÚSES, zachovat co nejlepší průchodnost úseků podél toků (četné drobné přítoky Jílovského potoka v kolmém směru na přeložku) apod., tedy věnovat pozornost míře prostupnosti území po vybudování přeložky.

Vliv záměru na maloplošná zvláště chráněná území:
S ohledem na umístění záměru do bezprostředního kontaktu s přírodní památkou (PP) Jílovské tisy (umístění do ochranného pásma PP) je nezbytné provést vyhodnocení vlivu výstavby a provozu na přeložce na celistvost PP a předmět ochrany (lesní porosty s tisem červeným).
Vliv záměru na dochovaná přírodní a přírodě blízká společenstva, chráněné a vzácné druhy:
S ohledem na starší dataci a částečně jiné umístění floristických a fauvistických průzkumů provedených pro potřeby předchozího hodnocení vlivu přeložky silnice I/13 na životní prostředí je nezbytné průzkumy aktualizovat a u těch částí záměru, které nejsou totožné s předchozími variantami provést zcela nové průzkumy.

Eliminační a kompenzační opatření:
Ve všech uvedených případech je nutné uvažovat eliminační a kompenzační opatření, a to na všech úrovních záměru (příprava, výstavba, provoz). Eliminační a kompenzační opatření u společenstev a druhů zaměřit na ochranu in situ.

Stanovisko příslušného úřadu: Požadavky na aktualizaci a doplnění floristicko faunistických průzkumů, posouzení vlivu záměru na fragmentaci krajiny a na maloplošná zvláště chráněná území, zpracování krajinářského hodnocení a na návrh eliminačních a kompenzačních opatření jsou zahrnuty do závěru zjišťovacího řízení do bodu č. 3. Příslušný úřad si dovoluje dodat, že z historického hlediska ještě v nedávné době bylo toto sudetoněmecké území osídleno mnohem početnější populací včetně sídel, než je tomu v době současné. Lze se jen dohadovat jaké úrovně a jaké podoby urbanizace by bez přerušení vývoje dosáhlo. Příslušný úřad se proto domnívá, že do povinností CHKO by mělo patřit i vrácení krajiny a přírody k užívání lidem. Pouhá ochrana a správa území státními úředníky je dnes již určitým anachronismem.

12. Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého – zaslal své vyjádření dne 11. 4. 2013 s následujícím sdělením:
V ploše řešené záměrem na přeložku silnice I/13 v úseku Děčín – D8 (Knínice) nejsou k zajištění ochrany a využití nerostného bohatství stanovena žádná chráněná ložisková území ani dobývací prostory. Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého proto nemá k záměru žádné připomínky a nepovažuje za nutné posuzovat jej podle zákona č. 100/2001 Sb.

Stanovisko příslušného úřadu: Bez komentáře.
13. Vyjádření občanských sdružení
V pořadí podle identifikačních čísel doručení (JID) na podatelnu Krajského úřadu byla postupně přijata vyjádření a připomínky následujících občanských sdružení:

1. Občanské sdružení Děčané proti průtahu – došlo 12. 4. 2013 pod č. JID 49218.
Rozsáhlé vyjádření o 12 stranách textu obsahuje 33 připomínek k oznámení záměru a šestistránkovou polemiku o rozporu navrhovaných variant se zásadami dopravní politiky ČR pro období 2013 – 2020. V závěru apeluje na nestranný postup státní správy při hodnocení dálničního přivaděče, který považuje za nesmyslnou dopravní stavbu. Záměr přeložky v předložené formě porušuje zákony a další závazné právní předpisy České republiky a rozhodnutí Evropského parlamentu, že dálnice a silnice dopravního významu celostátního a mezinárodního mají míjet sídelní útvary.

Od občanského sdružení došla ještě další čtyři písemná vyjádření pod č. JID 49363, JID 49366, JID 49368 a JID 49992. Tato vyjádření jsou pouze jednostránková, jejich text je shodný a jsou podepsána zřejmě členy nebo alespoň sympatizanty s občanským sdružením. Vystupují především proti variantě Pastýřské, se kterou mj. spojují zjevnou podporu soukromého podnikání za státní peníze v budované obchodní zóně Pivovar Podmokly. Poukazují také na to, že doprava z města směrem do Šluknovského výběžku, na Liberec a Českou Lípu nemá návaznost na dostatečně dimenzovanou dopravní síť. Stejně jako výše citované základní vyjádření občanského sdružení vyzývají v závěru ze stejných důvodů k zamítnutí nesmyslné dopravní stavby.

Prostřednictvím Magistrátu města Děčín bylo dne 25. 4. 2013 Krajskému úřadu, jako příslušnému úřadu dle § 20 písm. b) zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, postoupeno další vyjádření občanského sdružení Děčané proti průtahu. Vyjádření je svým rozsahem větší, než vyjádření v úvodu citované, a to o pasáž, ve které klade sdružení 31 otázek městu Děčínu. Kromě těchto položených otázek je však obsah vyjádření prakticky stejný.

2. Občanské sdružení EKO Horní Oldřichov – došlo 12. 4. 2013 pod č. JID 49268.
Sdružení přichází s názorem, že kvalitní základ pro nové dopravně-technické a urbanistické řešení města Děčín je vyvést tranzitní kamionovou dopravu mimo obydlenou a zastavěnou oblast tak, aby se v budoucnu napojila na přeložku silnice I/13 formou obchvatu. To předpokládá vybudovat nový most přes Labe, jenž by byl situován ve směru nového silničního průtahu na Českou Lípu a Liberec. Stávající přemostění by v budoucnu mělo plnit funkci pro vnitřní dopravu města. Výrazný zásah do volné krajiny v podobě vybudování přeložky silnice I/13 formou obchvatu města Děčín se jeví v daných souvislostech za nezbytný a z hlediska nadregionálního významu za odůvodněný.
Vyjádření se dále zabývá kritikou poměrů na Magistrátu města Děčín. Podobně jako občanské sdružení Děčané proti průtahu kritizuje variantu Pastýřskou, kterou považuje za zjevnou podporu soukromého podnikání za státní peníze v budované obchodní zóně Pivovar Podmokly. Řešení přeložky silnice I/13 ve variantě Pastýřské s přípojkami považuje za obrovskou neudržitelnou zátěž pro město.

3. Slunečnice, o.s. – došlo 15. 4. 2013 pod č. JID 50084.
Občanské sdružení zaslalo následující připomínky a požadavky, které lze rozdělit do tří částí.
• Varianta Pastýřská je pro členy občanského sdružení, jako obyvatele města Děčín, naprosto nepřípustná.
(Z blíže neuvedených důvodů však i v této variantě, kterou „a priori“ odmítají, chtějí zohlednit další prvky , aby její posouzení bylo komplexní. Jejich výčet je v připomínkách rozveden.)
• S variantou Chrochvickou zásadně nesouhlasí. Vedení varianty Chrochvické průrazem přes obytnou zástavbu je řešením, které je v civilizovaných zemích neakceptovatelné.
• Nově požadují v procesu EIA posoudit variantu Bohyňskou. Ta by údolí Jílovského potoka využívala pouze v jeho nestísněné části, tj. v oblasti Jílového a Libouchce a východně od Jílového by vedla tunelem do údolí Labe v Malšovicích/Vilsnici. Návrh této varianty je v připomínkách blíže popsán. Konstatují, že řešení má sice větší vlivy na přírodu, ale podstatně menší na obyvatelstvo. Kromě toho plní rovněž funkci silničního spojení Jílového s Děčínem, kvůli němuž se trasa přeložky umisťuje do údolí Jílovského potoka.

4. Občanské sdružení „Zelené údolí Horní Oldřichov“ – došlo 15. 4. 2013 pod č. JID 50454.
Občanské sdružení podává tímto dopisem nesouhlasné vyjádření s oznámeným záměrem, nesouhlasí s prověřováním navrhovaných variant a požaduje zastavení řízení tohoto záměru.
Svůj nesouhlas opírá občanské sdružení o řadu námitek, které jsou rozvedeny na dalších třech stránkách textu jejich vyjádření. Patří k nim například podhodnocení dopravního zatížení, ke kterému dojde po dokončení dálnice D8, nárůst znečištění ovzduší, chybějící měření reálné imisní situace (částice PM2,5 se neměří vůbec, pro ostatní znečišťující látky jsou přebírány hodnoty z měřící stanice na Sněžníku ačkoliv se pohybujeme v Labském údolí), chybí zdravotní studie, hluková studie, vyhodnocení zásahu do krajiny, která je součástí CHKO České středohoří ad.
Navrhují proto posoudit i jiné možnosti řešení nebo některá již dříve navržená jako tunelové řešení z roku 2005 (MŽP) rozšířené o další tunelové varianty, návrat ke studii Ing. Leibingera ze 70. – 80. let min. století, posouzení předchozích variant V 1 – V3 s využitím moderních technických možností chránících přírodu i lidi současně, nebo variantu Bohyňskou.

Od téhož občanského sdružení došlo ve stejný den ještě jedno písemné vyjádření, které bylo zaregistrováno pod č. JID 50452. Jde opět o nesouhlasné vyjádření, které je formulováno následovně:
„Zásadně nesouhlasíme s posuzovanými variantami a požadujeme zastavit v současné době vedené zjišťovací řízení Vaším úřadem k výše uvedenému oznámení záměru na uvedenou stavbu přeložky silnice I/13, a to do doby vydání nového územního plánu Děčín, včetně v zadání tohoto územního plánu požadovaného posouzení jeho vlivu na životní prostředí (SEA).“
Následné odůvodnění nesouhlasného vyjádření vychází ze Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a z momentálního stavu přípravy nového územního plánu obce Děčín. Podání je doplněno třemi přílohami včetně Vyjádření Magistrátu města Děčín, Úřadu územního plánování.
Dne 25. 4 2013 bylo Magistrátem města Děčín postoupeno Krajskému úřadu, jako příslušnému orgánu dle § 20 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, další podání téhož občanského sdružení, které je obsahově totožné s podáním úvodním.

5. Stop tunelům, o.s. – došlo 15. 4. 2013 pod č. JID 50525.
Z podaného oznámení vypracovaného podle přílohy č.3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí sdružení dovozuje, že se počítá se všemi fázemi posouzení záměru podle citovaného zákona. Plné posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., je podle názoru občanského sdružení nezbytné a proto jej také požadují.
K variantám záměru připomínají, že ze stanoviska MŽP z roku 2008 vyplývá, že oznamovatel zajistil zpracování nových variant firmou Valbek, spol. s r.o., Liberec, avšak jejich přehled chybí. Není tedy zřejmé, že se firma zabývala pouze oznámenými variantami, Chrochvickou a Pastýřskou, nebo zda existují ještě další varianty trasování záměru. V roce 2009 přitom MŽP připravilo návrh nové trasy, který předjednalo s Ústeckým krajem, obcemi a ŘSD. Tento návrh na území města Děčína kvůli hustotě zástavby a ochraně ovzduší počítal s dlouhým tunelem ve variantách označených jako „Vyústění Podmokly“ a „Vyústění Chrochvice“. Občanské sdružení požaduje posouzení těchto variant, a to zejména s vyústěním dlouhého tunelu u Chrochvic, protože předloženou variantu Chrochvickou považují z výše uvedených důvodů za zcela nepřijatelnou.
K Pastýřské variantě má občanské sdružení několik připomínek, které vyžadují určitou změnu trasování a v důsledku toho i nová posouzení. Požadované řešení je znázorněno i na výkrese na přiloženém CD.
Novým návrhem občanského sdružení je tzv. „Varianta Ústecká“, která je založena m.j. na existenci protipovodňové vany v Přístavní ulici v Ústí n.L. Těžká nákladní doprava by byla v úseku D8 – Děčín vyloučena a jezdilo by se po silnici I/62 do Ústí n.L. a dále do Trmic na nájezd na D8 (a naopak při cestách do Děčína). Jako výhodu vidí, že by se předešlo nutnosti budovat nové pozemní komunikace. Přes negativa, kterými jsou bezesporu určité přenesení imisní a hlukové zátěže k sousedům, nelze podle názoru občanského sdružení tuto variantu přehlížet.

6. Sdružení občanů za udržitelný rozvoj města Děčína – došlo dne 25. 4. 2013 pod č. JID 56012 jako součást větší zásilky vyjádření k záměru předaných Krajskému úřadu prostřednictvím Magistrátu města Děčín.
Sdružení formulovalo k záměru tři následující připomínky:
• Varianta Pastýřská je nevhodná – přivádí kamionovou dopravu do středu města. Masiv skalního útvaru je nestabilní a pro hloubení tunelu nevhodný.
• Varianta vedená údolím Chrochvického potoka byla již dvakrát zamítnuta MŽP. Vede obytnou zástavbou. Přivede zvýšené exhalace, hluk do obou částí města – Želenic a Chrochvic.
• Žádáme, aby byly posouzeny dosud nehodnocené varianty: varianta V 1, Bohyňská varianta, případně kdysi připravovaná varianta ulicí Práce, Vilsnická spojka.
Stanovisko příslušného úřadu: Z připomínek a požadavků všech občanských sdružení je v prvé řadě vidět naprostou nekoncepčnost a protichůdnost jimi navrhovaných řešení. Po desetiletí řešená problematika nemá dodnes jednotící návrh. Občanské sdružení „Stop tunelům“ navrhuje vrátit se k návrhu dlouhého tunelu, občanské sdružení „Děčané proti průtahu“ nemá konkrétní představu o dopravní zátěži ve městě, a místo toho volí cestu výzev o neplnění koncepce dopravy v ČR a zásad EU. V návrzích se objevuje varianta Ústecká, která by v krajním případě mohla plnit nejvýše roli nouzové varianty při opravách nebo výstavbě nové přeložky. Ježdění po starých silnicích a různé zákazy a příkazy kam dovolit vjezd kamionů apod. nemohou z principu nahradit řešení přeložky. Město Děčín potřebuje moderní dopravní stavbu, která zajistí i požadovanou návaznost na silnice na Liberec, Českou Lípu a do Šluknovského výběžku. Bude-li chybět vůle ke kompromisu, bude doprava nadále vedena po stávající silnici I/13, i když tato varianta byla již v minulosti vyhodnocena jako nepřijatelná a s největšími negativními vlivy na obyvatelstvo (viz. str. 7 oznámení záměru).
14. PETICE – občanů Horního Oldřichova v Děčíně s názvem „Petice proti přeložce silnice I/13 v úseku Děčín – D8 (Knínice)“. Doručena dne 15. 4. 2013.
Obsahem Petice je vyjádření nesouhlasu s navrhovanou trasou přeložky silnice I/13, zejména v místě odklonu trasy z I/13 přes Horní Oldřichov. Občané jsou přesvědčeni, že je možno navrhnout taková technická řešení, která by byla akceptovatelná pro CHKO České středohoří tak, aby mohla být zachována v územním plánu schválená původní trasa dálničního přivaděče.

Na podporu svého názoru uvádějí, že je potřebné přihlédnout k vyjádření CHKO z 5. 1. 2005, kde je doporučeno vyřešit tuto část trasy raženým tunelem a dále k vyjádření MŽP ze dne 1. 4. 2010 o nutnosti oddálení trasy od Horního Oldřichova.
Petici podepsalo 274 občanů.

Stanovisko příslušného úřadu: Obsah petice v podstatě spadá do palety názorů občanských sdružení. Jde jen o jinou formu protestu proti předloženému záměru. Jeho časově a ekonomicky reálné řešení pravděpodobně spočívá v kompromisním návrhu citlivěji vyvážené varianty nazývané v oznámení „Chrochvická“. Rozhodnutí o takové variantě však může vzejít pouze z rozhodnutí většiny obyvatel města o návrhu územního plánu. Podobný názor, který je zahrnut do bodu č. 2 závěru zjišťovacího řízení uplatňuje i Město Děčín.
15. Židovská obec Děčín – připomínky doručeny dne 15. 4.02013 pod č. JID 50069.
Židovská obec Děčín sídlí v synagoze na adrese Žižkova 4, Děčín, která se nachází na skalním masivu Pastýřská stěna a je tedy přímo dotčena uvedeným záměrem. Synagoga je národní kulturní památkou zapsanou u Ministerstva kultury ČR od roku 1996. Židovská obec se obává, že by budova synagogy, jenž je jedinou dochovanou památkou svého druhu na území někdejších Sudet, mohla být vážně poškozena vibracemi způsobenými těžkou nákladní dopravou.
Další uváděná negativa se pak týkají výhradně varianty Pastýřské. Jde zejména o emise do ovzduší, nutnost demolice několika obytných objektů v trase přeložky, přivedení kamionové dopravy do centra města, využití (či spíše zneužití) trasy jako objízdné pro tranzit z Polska, Německa a dalších zemí, usnadnění objíždění placených úseků ad.
V závěru vyslovují názor, že záměr varianty Pastýřské bude vyhodnocen jako zcela nevyhovující pro všechny občany města Děčín.
Stanovisko příslušného úřadu: V oznámení nejsou uvedeny žádné rozbory intenzity dopravy, které by svědčily o naznačované katastrofické vizi vyslovené v názoru obce židovské. Teprve požadovaná dokumentace bude muset přinést mj. i důkladný rozbor reálné dopravní situace a predikci jejího vývoje (viz. body č. 1 a č. 2, požadavků závěru zjišťovacího řízení).

16. Vyjádření veřejnosti
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel celkem 190 vyjádření fyzických osob, z toho 59 vyjádření bylo postoupeno Krajskému úřadu Magistrátem města Děčín. Každé vyjádření je podepsáno nejméně jednou osobou, u některých jsou spolupodepsáni členové rodiny, event. (zřejmě) příbuzní, známí, sousedé apod. Některá vyjádření mají společného autora, který je zřejmě distribuoval po občanech a ti je následně podepisovali a odesílali jako svá vlastní.

Typ č.1 – vyjádření použité čtyřicetkrát.
Pětistránkové vyjádření obsahuje celkem 13 připomínek. Vyplývá z nich, že počet variant je považován za nedostatečný, navržené řešení je dle autora vyjádření v rozporu se strategickým dokumentem „Dopravní politika ČR 2005 – 2013“ a se strategickými dokumenty EU, řešení není komplexní (chybí pokračování směrem na Českou Lípu a na Liberec), varianta Chrochvická již byla jednou zamítnuta v předchozím posuzování EIA, varianta Pastýřská přivede dopravu do centra města a bude mít též negativní dopad na obyvatele městských částí Podmokly, Horní Oldřichov a Letná, chybí vyjádření Státního zdravotního ústavu, nejsou dobře zpracovány vlivy na ovzduší a klima včetně údajů o skutečných koncentracích znečišťujících látek a žádá se vysvětlení některých formulací z oznámení, které se týkají zlehčování pravděpodobnosti překračování imisních limitů.

Vyjádření zaslali a podepsali:
Bc. Pavel Krňák a Mgr. Šárka Krňáková, Krásný Studenec 190, 405 02 Děčín; Romana Beláková, Srní 203, 405 02 Děčín; Marta Gregorová, jiráskova 532/1 Děčín 6; Lucie Simonová, Bezručova 569/12, Děčín 4; Dana Vrubová, Rudolfova 248, 405 05 Děčín; Hana Hladíková, Dvořákova 1323/23, 405 02 Děčín; Martin Ledwoň, Krásný Studenec 189, Děčín 24; lenka Suchanová Puchmayerova 303/1, Děčín 4; dana Brázdová, Resslova 3, Děčín 4; Václav Nejedko, Na Pěšině 281, 405 05 Děčín; Jana Čepelíková, Kamenická 121, 405 02 Děčín; Ing. Ondřej Pošta, Krásný Studenec 171, 405 02 Děčín; Ing. Blanka Poštová, Krásný Studenec 171, 405 02 Děčín; Lucie Resová, Popovická 10/97, Děčín 23; Jan Janouch, Příčná 6, 405 01 Děčín; Dita Bártová, U Kaple 994/12, 405 02 Děčín; Božena Polesná, Rudolfova 247, 405 05 Děčín; Ondřej Kraťoch, Požární 91, 405 02 Děčín; Věra Krňáková, Krásný Studenec 189, 402 02 Děčín; Bc. Kateřina Hladíková, Dvořákova 1323/23, 405 02 Děčín; Vlastimila Morongová, Nálepkova 299, Děčín IX; Jitka Procházková, Na Nivách 5, 405 02 Děčín; Jana Nejedlová, Na Pěšině 281, 405 05 Děčín; Petr Nejedlo, Na Pěšině 283, 405 05 Děčín; Kateřina Tvrdíková, Spojová 257, 407 01 Jílové u Děčína; Kamila Ledwoňová, Krásný Studenec 189, 405 05 Děčín; Jan Gergel, Okružní 256, Jílové; Anežka Kroutilová, Mládeže 273, 407 01 Jílové; Lukáš Koutek, Modra 96, 407 02 Jílové; Martina Kopecká, Květová 46, 407 02 Jílové; josef Benda Na Rovině 249, Jílové; Marcela Zadražilová, Mládeže 275, 407 01 Jílové; Marcela Roďanová, Mládeže 275, 407 01 Jílové; Petr Fischer, Pod Vrchem 245, Děčín IX; Miroslav Chadima, Požární 129, 405 02 Děčín; Aleš Frýba, Rudolfova 248, Děčín 9; Erika Heimlichová, Litoměřická, Děčín; Jan Stříbrný, Vítězství 1, Děčín 31; Petra Velebná, Hřbitovní 316, 407 01 Jílové; Monika Zadražilová, Mládeže 275, 407 01 Jílové u Děčína.

Typ č.2 – vyjádření použité čtyřiapadesátkrát
Jednostránkové vyjádření, které je obsahově velmi blízké kratší verzi vyjádření občanského sdružení Děčané proti průtahu. Signatáři nesouhlasí s navrhovanou variantou Pastýřská z důvodu zásadních rozporů s ekologickými právními předpisy a s dopravní politikou ČR. Dokumentace oznámení je zavádějící a lživá, úmyslně zkresluje skutečný stav v dotčených lokalitách a jsou v ní použity nepravdivé informace z návrhů, které byly již v minulosti zamítnuty. Navrhovaný záměr usnadní objíždění placených úseků silničním dopravcům ze zahraničí. Doprava nemá návaznost směrem na Liberec, Českou Lípu a do Šluknovského výběžku. Žádají o zamítnutí nesmyslné dopravní stavby.
Vyjádření zaslali a podepsali (v případě více signatářů uvádíme pouze jméno uvedené na prvním místě ):
Jana Marková, Albánská 1416/10, 405 02 Děčín; Drahomíra Vavřičková, Severní 1497/8 405 02 Děčín; Bc. Lukáš Houser, Sofijská 18, Děčín 6; Mgr. Tereza Houserová, Sofijská 18, Děčín 6; Roman Sova, Albánská 1049/5, 405 02 Děčín; Alena Moosová, Resslova 1105/4, 405 02 Děčín; Vlastimil Bláha, Purkyňova 27, Děčín 2; Michal Pavlík, Krásnostudenecká 21, 405 02 Děčín; jitka Heřmánková, Albánská 3, Děčín VI; Dagmar Dondová, Sofijská 20, 405 02 Děčín; Ing. Jaroslav Šubrt, Albánská 1402/3, 405 02 Děčín; Jiří a Blanka Frostovi, Albánská 360/21, 405 02 Děčín; Dagmar Pavlíková, Teplická 633/4, 405 02 Děčín; Miroslav Kolanda, Krásný Studenec 185, 405 02 Děčín; Radka Kovandová, Krásný Studenec 185, 405 02 Děčín; Antonín Jeřábek, Sofijská 1223/38, 405 02 Děčín; Ing. Marcel Beníšek, Krásný Studenec 195, 405 02 Děčín; Vladimír Kotrba, Slovanská 24/642, 405 02 Děčín; Petr Bezvoda, Sofijská 326/50, 405 02 Děčín; Zdeňka Landerová, Sofijská 42a, 405 02 Děčín; Roman Tokarčík, Na Skřivance 1965/8, Děčín 4; Miroslava Tokarčíková, Oblouková 235/28 405 02 Děčín 3; Chvátal Stanislav ml., Resslova 702/7, Děčín IV; Jitka Beníšková, Krásný Studenec čp. 195, Děčín; Petr Holík, Sofijská 59, Děčín 6 – Letná; Ing. Ivana Granátová, Sofijská 24, 405 02 Děčín; Horst Barcal, Sofijská 41, 405 02 Děčín; Miroslav Sviták, Albánská 19, 405 02 Děčín; Zdeněk Klíma, Na Skřivance 339/6, 405 02 Děčín; Petr Weigel, Kamenická 67, Děčín II; Ing. Doris Petrovická Albánská 144/11, Děčín VI; Pavla Haladová, Sofijská 1219/44, 405 02 Děčín; Hana Picková, Sofijská 1219/44, Děčín 6; Vladimír Muchna, Berounská 14/17, 405 02 Děčín; Simona Muchnová, Berounská 14/17, 405 02 Děčín; Jiří Volenec, Krásný Studenec 88, 405 02 Děčín; Mgr. Miloš Vavřička, Čs. legií 206/17, 405 02 Děčín; Mgr. Alena Kellnerová, Slovanská 87, 405 02 Děčín; Jaroslav Bulín, Železnická 1542/22, 405 02 Děčín; Zdena Slámová, Hrdinů 367, 407 11 Děčín 32; Renata Picková, Kamenická 314/82, 405 02 Děčín; Martin Picka, Sofijská 1219/44, 405 02 Děčín; Václav a Jana Kvasničkovi, Albánská 1445/11A, 405 02 Děčín VI; Jan a Danuše Hemelíkovi, Albánská 1364/4, 405 02 Děčín 6; Miroslav Picka, Sofijská 1219/44, Děčín VI; Jan Kučera ml., Pod Úvozem 169, 405 02 Děčín 17; MUDr. Antonín Zamykal, Na stráni 1785/1, 405 02 Děčín 6; Markéta Znamenáčková, Albánská 13A, 405 02 Děčín 6; Ing. Jiří Mareš, Sofijská 42, Děčín VI – Letná; Mgr. Martin Mach, Obvodová 733/41 400 07 Ústí nad Labem; Ing. Malgorzata Culková, Na Skřivance 339/6, 405 02 Děčín IV; Ing. Barbora Dobrovodská, Sofijská 1304/42, 405 02 Děčín – Letná; František Koloušek, Albánská 1067/1, 405 02 Děčín VI; Ing. Miroslav Polcar, Na Skřivance 341/10, 405 02 Děčín IV;

Typ č.3 – vyjádření použité padesátkrát
Uvedené vyjádření bylo Krajskému úřadu Ústeckého kraje doručeno prostřednictvím Magistrátu města Děčín, původnímu příjemci podaných vyjádření.
Od předchozího typu vyjádření č.2 se liší vloženou částí o budoucím prospěchu obchodní zóny Pivovar Podmokly z komunikací vybudovaných za finance přivaděče. Konstatuje se také, že navržené přeložky rozdělují město na dva nesmiřitelné tábory a narušují sociální klima ve městě. Signatáři v závěru kromě zamítnutí nesmyslné stavby varianty Pastýřské žádají o znovu otevření varianty přivaděče ulicí Práce a napojení na tak zvanou „Vilznickou spojku“ s obchvatem mimo obydlenou oblast.
S využitím adresáře, převzatého se zásilkou z Magistrátu města Děčín jsou signatáři uvedeného vyjádření následující občané:
Dita Bártová, U Kaple č.p. 994/12, Děčín Vl-Letná, 405 02 Děčín 2,
Lucie Resová, Popovická č.p. 10/97, Děčín XXIII-Popovice, 405 02 Děčín 2,
Ing. Blanka Poštová, Děčín XXIV-Krásný Studenec č.p. 171, 405 02 Děčín 2,
Jan Janouch, Příčná č.p. 351/6, Děčín lll-Staré Město, 405 02 Děčín 2,
Lenka Suchanová, Puchmayerova č.p. 303/1, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
Ing. Ondřej Pošta, Děčín XXIV-Krásný Studenec č.p. 171, 405 02 Děčín 2,
Manželé Jana a Václav Kvasničkovi, Albánská č.p. 1445/11A, 405 02 Děčín 2,
Marta Gregorová, Jiráskova č.p. 532/1, Děčín Vl-Letná, 405 02 Děčín 2,
Lucie Symonová, Bezručova č.p. 569/12, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
Dana Brázdová, Resslova č.p. 671/3, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
Jana Čepelíková, Kamenická č.p. 121, Děčín ll-Nové Město, 405 02 Děčín 2,
Věra Krňáková, Děčín XXIV-Krásný Studenec č.p. 189, 405 02 Děčín 2,
Ondřej Kraťoch, Požární č.p. 91, Děčín XVII-Jalůvčí, 405 02 Děčín 2,
Božena Polesná, Rudolfova č.p. 247, Děčín IX-Bynov, 405 05 Děčín 5,
Josef Petrovický, Albánská č.p. 1444/11, Děčín Vl-Letná, 405 02 Děčín 2,
Josef Petrovický, Albánská č.p. 1444/11, Děčín Vl-Letná, 405 02 Děčín 2,
Doris Petrovická, Albánská č.p. 1444/11, Děčín Vl-Letná, 405 02 Děčín 2,
František Koloušek, Albánská č.p. 1067/1, Děčín Vl-Letná, 405 02 Děčín 2,
Jiřina Koloušková, Albánská č.p. 1067/1, Děčín Vl-Letná, 405 02 Děčín 2,
Ing. Martin Vích, Řecká č.p. 1450/12, Děčín Vl-Letná, 405 02 Děčín 2,
Manželé Zdenka a Miroslav Svitákovi, Albánská č.p. 334/19, 405 02 Děčín 2,
Michal a Marie Frostovi, Na Stráni 1968/69, 405 02 Děčín VI,
Jiří a Blanka Frostovi, Albánská č.p. 360/21, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
Monika Zadražilová, Mládeže č.p. 275, 407 01 Jílové u Děčína,
Bc. Pavel Krňák a Mgr. Šárka Krňáková, Krásný Studenec č.p. 190, 405 02 Děčín 2,
Romana Bělákova, Srní č.p. 203, Děčín XVII-Jalůvčí, 405 02 Děčín 2,
Martin Ledwoň, Děčín XXIV-Krásný Studenec č.p. 189, 405 02 Děčín 2,
Hana Hladíková, Dvořákova č.p. 1323/23, Děčín ll-Nové Město, 405 02 Děčín 2,
Dana Frýbová, Rudolfova č.p. 248, Děčín IX-Bynov, 405 05 Děčín 5,
Jan Stříbrný, Vítězství č.p. 1, Děčín XXXI-Křešice, 405 02 Děčín 2,
Petra Velebná, Hřbitovní č.p. 316, 407 01 Jílové u Děčína,
Petr Fischer, Pod Vrchem č.p. 245, Děčín IX-Bynov, 405 05 Děčín 5,
Václav Nejedlo, Na Pěšině č.p. 281, Děčín IX-Bynov, 405 05 Děčín 5,
Jana Nejedlová, Na Pěšině č.p. 281, Děčín IX-Bynov, 405 05 Děčín 5,
Vlastimila Morongová, Nálepková č.p. 299, Děčín IX-Bynov, 405 05 Děčín 5,
Ing. Miroslav Chadima, Požární č.p. 129, Děčín XVII-Jalůvčí, 405 02 Děčín 2,
Aleš Frýba, Rudolfova č.p. 248, Děčín IX-Bynov, 405 05 Děčín 5,
Josef Benda, Na Rovině č.p. 249, Kamenná, 407 01 Jílové u Děčína,
Kamila Ledwoňová, Děčín XXIV-Krásný Studenec č.p. 189, 405 02 Děčín 2,
Jan Gergel, Okružní č.p. 254, Kamenná, 407 01 Jílové u Děčína,
Lukáš Koutek, Modrá č.p. 96, Jílové, 407 02 Modrá u Děčína,
Kateřina Tvrdíková, Spojová č.p. 257, Kamenná, 407 01 Jílové u Děčína,
Jitka Procházková, Na Nivách č.p. 97/5A, Děčín X-Bělá, 405 02 Děčín 2,
Anežka Kroutilová, Mládeže č.p. 273, Kamenná, 407 01 Jílové u Děčína,
Marcela Roďanová, Mládeže č.p. 275, Kamenná, 407 01 Jílové u Děčína,
Petr Nejedlo, Na Pěšině č.p. 283, Děčín IX-Bynov, 405 05 Děčín 5,
Bc. Kateřina Hladíková, Dvořákova č.p. 1323/23, Děčín ll-Nové Město, 405 02 Děčín
Marcela Zadražilová, Mládeže č.p. 275, 407 01 Jílové u Děčína,
Erika Heimlichová, Litoměřická, Děčín – bez úplné adresy,
Manželé Šulhánkovi – bez adresy.

Další vyjádření – doručená Krajskému úřadu Ústeckého kraje prostřednictvím Magistrátu města Děčín.
– 4 vyjádření, která obsahují 31 otázek městu Děčínu a byla již uplatněna jako součást vyjádření občanského sdružení Děčané proti průtahům (viz bod 13). Samostatně je zde uplatňují manželé Svitákovi, Albánská ulice 19, 405 02 Děčín, Jiří a Blanka Frostovi, Albánská 360/21 405 02 Děčín, Vilém a Veronika Trojanovi, Krásný Studenec 187, 405 02 Děčín a Bc. Radka Víchová, Řecká 1450/12, 405 02 Děčín.

– 2 vyjádření nespokojenosti s přeložkou a s žádostí o vyřešení dopravní situace v Děčíně pomocí obchvatu a nikoliv průjezdu centrem města, podaná Hanou Růžičkovou, Sofijská 891/33, Děčín 6 a Hanou a Janem Roháčovými, Záhořova 1161/17, Děčín II.

– 6 vyjádření různých, všechna nesouhlasná buď bez argumentů, nebo opakující v různé míře důvody použité již v citovaných vyjádřeních. Jediný návrh zde uplatněný zní: „Je nutné hledat takovou alternativu dálničního přivaděče, která by byla šetrná jak k životnímu prostředí, tak i k obyvatelům města Děčín“. Vyjádření poslali: Věra Veselá, Harantova 21/8, 405 02 Děčín 21; Irena Masojídková, Albánská 342/27, 405 02 Děčín 6; Věra Bezoušková, Albánská 386/23, 405 02 Děčín VI; Jiří Marek, Albánská 1416/10, Děčín VI; Mgr. Věra Voldřichová, Nám.Čes.Bratří 27/2, 460 01 Liberec. Jedno podání bylo s podpisem nečitelným.

Individuální vyjádření – zaslaná Krajskému úřadu Ústeckého kraje fyzickými osobami.
Vyjádření formulačně shodná s vyjádřeními občanského sdružení „Děčané proti průtahu“ zaslali: MUDr. Věra Pokorná, Teplická 371/72, 405 02 Děčín 4; Manželé Vilém a Veronika Trojanovi, Krásný Studenec 187, 405 02 Děčín 24; Petr Špánek, Příčná 352/8, Děčín 3 a Ing. Marie Tichá, Červený Vrch 264/18, 405 02 Děčín IV.
Protestní vyjádření zaslali: Věra Veselá, Harantova 21/8, 405 02 Děčín 21 (7 x Ne přivaděči), Jaroslav a Zdena Doležalovi, Berounská 50/7, Děčín 21 (Zásadně nesouhlasí s variantou mezi Horním Oldřichovým a Krásným Studencem), Ing. Aleš Tokarčík, Na Skřivance 1965, 405 02 Děčín 4 (Zásadně nesouhlasí s Pastýřskou variantou a požaduje její zamítnutí), Věra Bezoušková, Albánská 386/23, 405 02 Děčín VI (Nesouhlasí s přeložkou ve variantě Pastýřská z důvodu zásadních rozporů s ekologickými právními předpisy a s dopravní politikou ČR), Petra a Michal Filipiovi, Malšovoce 65, 405 02 Děčín (Nesouhlasí s Pastýřskou variantou, jako nesmyslnou a devastační dopravní stavbou), Ing. J. Drašar, Berounská 9753, 405 02 Děčín XXI (Varianta Pastýřská prochází přímo přes signatářův pozemek, varianta Chrochvická příliš blízko od trvale obývané signatářovy nemovitosti), Zdeňka Koutníková, Bynovská 85/50 405 02 Děčín 21 (Proč nevyvolat nové šetření těch původních variant, které jsou k lidem a přírodě šetrnější?), V. Tonderová, Zátiší 104/13, Děčín 21 (K navrženým variantám má negativní postoj, neboť by patřila mezi nejvíce postižené), Miroslav Vajbar, V Zeleni 296, Jílové (Přeložka povede k demolici domu čp.296 – stejné vyjádření podporuje a použil i Městský úřad Jílové) a Petr Holík, Sofijská 59, Děčín 6 – Letná (Nesouhlasí s trasou přivaděče přes Jílové, Martiněves, Horní Oldřichov a Letnou se sjezdem do Albánské ulice).

Obhájci tunelového řešení Modrá – Chrochvice z r.2005 a případně původních variant V1, V2, V3: Andrea Rainišová, Oldřichovská 126/87, 405 02 Děčín; Vladimír a Jana Strnadovi, Bynovská 144/29 B, Děčín 21; Jarešovi a Hovorkovi, Bynovská 111/29, Děčín 21; Miroslav Seiler, Berounská 18/16, Děčín XXI; Stanislav a Růžena Panašovi, U Studánky 96/10, Děčín 21; Lenka a Jan Holavovi, Bynovská 124/75, 405 02 Děčín XXI; Jitka Mandíková, U Studánky 95/8, Horní Oldřichov, 405 02 Děčín; Josef a Zdena Kršková, Za humny 41/2, 405 02 Děčín XXI; Rudolf a Dagmar Svobodovi, Oldřichovská 132/59, Děčín 21; Milan a Irena Šubrtovi, Obvodová 4/10, 405 02 Děčín XXI; Manželé Beckovi, U Studánky 94, 405 02 Děčín 21; Zdeňka a Jaroslav Uhrovi, Alešova 131/30, 405 02 Děčín; Josef Kopecký, Oblouková 297/85, 405 02 Děčín III; Ing. Michal Kohoutek, Oldřichovská 155/88, 405 02 Děčín XXI.
Autoři připomínek z hlediska územního plánu a z hlediska složek životního prostředí doplněných případně návrhy na zpracování odborných studií:
Šárka Zimová Dostálová, Křížová 342/7, 405 01 Děčín 1 (Požadavky na analýzy možných střetů se životním prostředím, na doplnění údajů a na zvýšení počtu posouzení dalších variant).

Ing. et Ing. Jana Šubrtová, Albánská 1402/13, 405 02 Děčín VI (Obsahuje 13 připomínek z hlediska zhoršení kvality ovzduší, rizika překračování limitů a požadavek na vypracování Zdravotní studie).
Mgr. Jan Štefan a MgA. Eva Štefanová, V Trojmezí 154, Děčín (Rozsáhlé vyjádření, které obsahuje 8 požadavků na posouzení více variant včetně přehledné mapky možných tras vedení přeložky a dále samostatnou část vyjádření k variantám Pastýřská a Chrochvická, které jsou předmětem oznámení).
Ing. Libor Slezák, Zátiší 86/4, 405 02 Děčín (Kritika oznámených variant z hlediska předbíhání územního plánu. Vzhledem k rozporům v podaném oznámení, navrhuje zastavení řízení a vydání zamítavého stanoviska).
Ing. Šárka Miškovská a Leoš Miškovský, Jižní Cesta 136/2, Děčín 21 (Třístránkové vyjádření zaměřené specielně na kvalitu ovzduší, překračování limitů a hodnocení vlivu částic PM10 a PM2,5 na lidské zdraví).
Yveta Horáková, Nerudova 156, Jílové okr. Děčín (Vyzývá k vydání nesouhlasného vyjádření z důvodu negativních vlivů na zdraví obyvatel. Stejné vyjádření došlo i prostřednictvím Města Jílové, které s ním vyjádřilo souhlas).
MUDr. Jana Ulrychová, Bc. Radek Ulrych, Adamova 110/1, 405 02 Děčín 21 (Ve vyjádření navrhují na základě rozboru ZÚR a platného územního plánu města Děčín zastavit zjišťovací řízení).
MUDr. Jana Ulrychová, Bc. Radek Ulrych, Ing. Jan Šourek, Marie Šourková, Adamova 110/1 405 02 Děčín 21 (Podávají nesouhlasné vyjádření se záměrem na základě obsáhlého rozboru nedostatků v oznámení a navrhují posoudit jiné možnosti řešení včetně návratu k některým variantám již dříve navrženým).
Stanovisko příslušného úřadu: Všechna podaná vyjádření veřejnosti budou předána zpracovateli dokumentace jako podněty k obsahu a rozsahu dokumentace k záměru a ke zpracování potřebných odborných studií. K výzvám na ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí a argumentacím, vztahujícím se k územnímu plánu uvádíme, že účelem zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, je získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů. (Například podle zákona o územním plánování a stavebním řádu). Výstupem procesu posuzování tedy není vydání žádného územního rozhodnutí nebo stavebního povolení, ale stanoviska (odborného podkladu) z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru (Příloha k zákonu č. 6 část III. bod 6). Stanovisko má dobu platnosti 5 let a může být na žádost oznamovatele i opakovaně prodlužováno. Obsah stanoviska nijak s územním plánem nesouvisí, neboť – zjednodušeně řečeno – vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví jsou stejné bez ohledu na to, zda je záměr zakreslen v územním plánu nebo se tak teprve má stát. Protože příprava územního plánu nebo jeho změn může trvat i několik let, dávají si investoři zpracovat posouzení vlivů na životní prostředí s předstihem, aby v okamžiku schválení územního plánu byli již připraveni podat žádost o územní rozhodnutí. Na druhou stranu bez schváleného územního plánu, žádné rozhodnutí (např. od stavebního úřadu) nemůže investor získat. Protože návrh zadání, přijetí a schválení územního plánu je v pravomoci samosprávy, mají občané možnost jeho zpracování a přijetí významně ovlivňovat. (Musí ovšem sledovat úřední desku, nebo její elektronickou verzi na internetu a chodit na zastupitelstvo či jinak lobovat a starat se včas o dění v obci, ve které žijí.)

Přerušit nebo zastavit proces posuzování vlivů na životní není v pravomoci příslušného úřadu. Od projednávání může ustoupit jedině investor (oznamovatel záměru). Jinak musí proces proběhnout až do konce, tj. od dokumentace přes posudek, veřejné projednání až do vydání stanoviska.

S ohledem na povahu a význam záměru, na jeho účel, spočívající ve zlepšení dopravní infrastruktury a současně na snížení vlivu dopravní zátěže na obyvatelstvo a veřejné zdraví a s přihlédnutím na vyjádření orgánů samosprávy, státní správy a veřejnosti dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr má významný vliv na životní prostředí a musí být posuzován podle citovaného zákona.

POUČENÍ
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád a nelze se proti němu odvolat.

Ing. Veronika Miláčková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Rozdělovník k č.j. 769/ZPZ/2013/834 – záv.

Oznamovatel:
1/ Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
Dotčené územní samosprávné celky:
2/ Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
3/ Město Děčín
4/ Město Jílové
5/ Obec Libouchec
Dotčené správní úřady:
6/ Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí
7/ Městský úřad Děčín, odbor životního prostředí
8/ Magistrát města Ústí n.Labem, odbor životního prostředí
9/ KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
10 / ČIŽP OI, Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem
11/ Správa CHKO Labské pískovce, Teplická 424/69, Děčín
12/ Správa CHKO České středohoří, Michalská 260/14, Litoměřice
13/ Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, Most

Na vědomí:
14/ Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství
15/ MŽP, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
16/ MŽP, Odbor výkonu státní správy IV, Školní 5335, 430 01 Chomutov
17/ EIA SERVIS s.r.o., U Malše 20, 370 01 České Budějovice

Zdroj: Magistrát města Děčín

1 komentář u „Závěr zjišťovacího řízení Přeložky silnice I/13 v úseku Děčín – D8“

Komentáře nejsou povoleny.