Rubriky
Zprávy

Pozemky a budovy v majetku města určené k prodeji

1) Areál hotelu Maxičky – nemovitost na st.p.č. 51/1 v k.ú. Maxičky, čp. 1, výměra 9 414 m2. Dále p.p.č. 46, 47, 48, 49 a 50 k.ú. Maxičky. Nemovitost je tvořena souborem staveb v rekreačním areálu s dominantou hotelu a rekreačního rybníka, doplněnou provozními stavbami a plochami pro sport a rekreaci. u nemovitosti je uzavřen nájemní vztah na dobu určitou do 31. 12. 2022. Areál je v okrajové části města, turisticky atraktivní, v lesnatém prostředí, severně od souvislé zástavby, v blízkosti rozhledny Děčínský Sněžník.

2) Pozemek Děčín – Boletice nad Labem p.p.č. 972/1, plocha 2,45 ha, jedná se o plochu pro výstavbu bytových domů, vil 3 – 4 podlažních, objektů služeb, apod., JV část města v blízkosti silnice II/261, Děčín -Ústí nad Labem,
inženýrské sítě do 100 m

3) Průmyslová zóna Děčín VIII – Dolní Oldřichov – p.p.č. 863/9, 862/2, 607 k.ú. Horní Oldřichov, rozloha 2,38 ha; pozemky p.p.č. 863/9, 862/2, 607 leží v DC VIII, k.ú. Horní Oldčichov. Jedná se o volnou plochu k průmyslovému využití. Ze SV přiléhá ke komunikaci I/13. Kolem 50. – 60. let minulého století na parcele 863/9 byla těžena rašelina. Vytěžený prostor byl pak zavážen komunálními odpady. Plocha je nyní srovnána do roviny, zavezena a stojí na ní plechový přístřešek, využívaný jako sklad posypových materiálů, plocha je vhodná pro lehký průmysl. Jedná se o část města Dolní Oldřichov, přiléhá k silnici I/13, inženýrské sítě jsou na okraji pozemku.

4) Areál Bažantnice v k.ú. Podmokly – bývalé letní kino s lesoparkem. Dle Strategického plánu rozvoje města Děčín II byla v roce 2009 zpracována ideová studie, která zahrnuje v areálu Bažantnice údržbu stromů, ostranění starých dřevin, bicrosové a streetové hřiště, solární louku, úpravu parkoviště, dětské hřiště a basketbalové hřiště, výsadbu ovocných stromů – toto vše v prostoru mimo bývalé letní kino. Na ploše bývalého letního kina navrhuje město následující možnosti využití: lesní divadlo, prostor pro mladé – pořádání koncertů, setkání, divadelních představení a pod.; navrácení letního kina či výstavbu skateparku.

Zdroj: Magistrát města Děčín