Rubriky
Zprávy

Magistrát upozorňuje na nebezpečí při těžbě dřeva

Na lesních pozemcích v Prostředním Žlebu začala z důvodů akutního ohrožení bezpečnosti těžba přestárlého bukového porostu. Doporučujeme všem obyvatelům této oblasti, aby se v době těžby, pokud možno nezdržovali v bezprostředním okolí těžby.

Pozemek, na kterém těžba probíhá je ve vlastnictví státu, s právem hospodaření pro Lesy ČR,s.p. Rozhodnutí o povolení těžby vydal Krajský úřad. Lesy ČR vyhlásily soutěž na těžbu přestárlého a poškozeného porostu, kterou vyhrála firma Prima Parket, zastoupená jednatelem Ing. Vávrou. Ten byl na jednání a místním šetření dne 28. 5. 2012 informován o všech možných nebezpečích, které mohou vyplynout z těžby bukového porostu v této lokalitě. Jeho povinností vycházející ze smlouvy mezi firmou Prima Parket a Lesy ČR, s. p. bylo předložení těžebního plánu, zajištění dostatečné informovanosti obyvatel, zajištění veškerých bezpečnostních opatření k ochraně životů, zdraví a majetku obyvatel dotčených nemovitostí a dalších osob. Ze smlouvy dále vyplývá povinnost zamezit v době těžby přístup osob do lesního porostu a na místa, která by mohla být ohrožena padajícími kmeny či kamením. Odbor životního prostředí předal těžební firmě znalecký posudek vypracovaný Českou geologickou službou o stavu svahu, který se nachází na jižní straně se skalnatým až kamenitým stupněm a byl upozorněn na možná nebezpečí sesuvu kamenů, skalních bloků a kmenů.
Ze zápisu z místního šetření, na kterém byli přítomni zástupci města Děčín, Lesů ČR, SCHKO Labské pískovce, těžařské firmy Prima Parket s.r.o., vyplývá, že majitel společnosti má povinnost zajistit ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel a vlastníků dotčených nemovitostí a dalších osob. Je povinen o těžbě a možných rizicích vyrozumět (prokazatelným způsobem) všechny obyvatele a vlastníky nemovitostí. Dále je povinen zamezit v době těžby přístup osob do lesního porostu a na místa, která by mohla být ohrožena. Odbor životního prostředí doporučil těžařské firmě přítomnost odborníka na zajištění uvolněných nestabilních skalních masivů.

Na základě události, která se stala při sobotní těžbě dřeva, město důrazně upozorňuje obyvatele této části, aby se pokud možno nezdržovali v blízkosti těžby. Po jednání, které vyvolalo město Děčín, se pozastavila těžba do středy 13. června. Pokud těžební firma splní veškeré požadavky na zajištění bezpečnosti, které vyplývají ze smlouvy a bude je i nadále schopna garantovat, bude těžba pokračovat ve čtvrtek. „Na dnešní schůzce jsme se snažili vyjednat, aby těžba v této oblasti probíhala pouze ve všední dny v době od 7 do 16 hodin. Chceme tím minimalizovat počet obyvatel, kteří se v této momentálně nebezpečné lokalitě budou pohybovat,“ řekl Jiří Hykš, vedou odboru životního prostředí.

Město o těžbě a jejím průběhu informovalo na svých stránkách, ve Zpravodaji města a v dalších médiích. Nyní vzhledem k nové skutečnosti upozorňujeme na nebezpečí, které těžba přináší, a doporučujeme všem, aby místa těžby nenavštěvovali. Případně se zde vyskytovali pouze v nezbytných případech. Pro veškeré informace o konkrétním místě těžby a bezpečnostních opatřeních se občané mohou obracet na Josefa Vávru z firmy Prima Parket s. r.o. tel. 603 237 417 nebo e-mail: joseeef@seznam.cz.