Rubriky
Kultura Zprávy

Výběrové řízení na pracovní místo vedoucího úředníka/úřednice vedoucí/ho odboru školství a kultury

Tajemník Magistrátu města Děčín
vyhlašuje

V Ý B Ě R O V É     Ř Í Z E N Í
na pracovní místo vedoucího úředníka / úřednice
vedoucí/ho odboru školství a kultury

Koordinace a výkonu státní správy a samosprávy v oblasti školství a kultury, koordinace a komplexní zajišťování agendy zřizovatelské funkce vůči příspěvkovým organizacím v oblasti školství je zařazena do 12. platové třídy v souladu se zněním zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Místem výkonu práce je Děčín. Nástup do pracovního poměru dle dohody.

Požadavky:
– splnění předpokladů podle §4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
– splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů
– vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

Další požadavky:
– dobré komunikační a organizační schopnosti
– znalost problematiky jejíž koordinace se vyžaduje
– schopnost samostatného rozhodování
– velmi dobrá počítačová gramotnost

Předpokládá se základní orientace v dále uvedených zákonech v platném znění:
č. 128/2000 Sb., o obcích, č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o měně některých zákonů, č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Výhodou je vykonaná zkouška zvláštní odborné způsobilosti dle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků ÚSC, ve znění pozdějších předpisů.

Náležitosti přihlášky:
– jméno, příjmení a titul
– datum a místo narození
– státní příslušnost
– místo trvalého pobytu
– číslo občanského průkazu (případně číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
– datum a podpis

K přihlášce připojte tyto doklady:
– životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
– ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku s požadovanými doklady doručte v uzavřené obálce s označením:
„Výběrové řízení – VOSK “, a to buď osobně na podatelnu magistrátu do 22.03.2012 do 14:30 hod. nebo poštou na adresu: Magistrát města Děčín,
k rukám tajemníka magistrátu
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV – Podmokly

tak, aby byla doručena na Magistrát města Děčín do 22. 3. 2012.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.
Zdroj: Magistrát města Děčín