Rubriky
Firmy Politika Zprávy

Otevřený dopis primátorovi a zastupitelům statutárního města Děčín

Vážený pane primátore,
Tímto otevřeným dopisem Vás, jako občan Děčína, žádám, abyste se osobně zasadil o řešení negativních důsledků megamarketizace našeho města, která má nezpochybnitelné nedozírně nepříznivé dopady v mnoha sférách místního veřejného života.

Od chvíle, kdy byl v Děčíně zprovozněn první megamarket, upozorňovaly četné občanské iniciativy na to, že zastupitelský sbor dělá vážnou chybu, pokud prodává pozemky na strategických místech subjektům, které Děčínu nepřinesou z dlouhodobého hlediska společenský přínos. Často se přitom poukazovalo na dobrou zahraniční zkušenost a praxi megamarkety umisťovat na periferiích měst a nikoli v jejich centrech. To však děčínští zastupitelé odmítli vzít na zřetel.

V současné době jsou obyvatelé města přímými svědky a účastníky dopadů těchto chybných rozhodnutí. Z těch nejvýraznějších jmenuji zejména narušení přirozeného prostředí pro podnikání, kdy v centrálních částech Děčína je znemožněna živnostenská činnost místních obyvatel. Z důvodu konkurence megamarketů a supermarketů, které používají na spotřebitele i drobné konkurenty četné nekalé praktiky, se místní lidé nemohou uplatnit v mnoha oborech, především však v obchodování s potravinami, oděvy, knihami, hračkami, domácími potřebami, atd.

Za několik posledních let v našem městě v důsledku megamarketizace zaniklo mnoho drobných firem, zejména živnostníků, a mnozí tito skončili na úřadu práce. Samotný úřad práce i jiné instituce produkují stále nové absolventy kurzů pro začínající podnikatele, z nichž většina je předem odsouzena k nezdaru, protože až na vzácné výjimky není šance úspěšně rozjet svou živnost ve zdrcující konkurenci nadnárodních řetězců. Megamarketizace tak přispívá k prohloubení problému nezaměstnanosti, a to i v tom ohledu, že místní podnikatelé v narušeném prostředí pro hospodářskou soutěž nejsou schopni vytvářet nová pracovní místa. Je vážnou chybou, že byl dán prostor cizím dravým elementům před místními občany, tradicemi a dobrými praxemi.

Nejvážnějším a pro město doslova tragickým důsledkem je jednoznačná orientace spotřebitelů donucených k nakupování v řetězcích, čímž z města odtékají miliony a miliardy peněz, místo toho, aby tyto prostředky pracovaly ve městě a pro město. Zcela zjevným a nepřehlédnutelným důkazem toho je chátrání Děčína a to dokonce i jeho centrálních částí. Současný stav Tyršovy ulice, Labského nábřeží a dalších městských částí jsou naší ostudnou vizitkou, která přímo odrazuje četné turistické návštěvníky, aby v našem městě zanechávali tolik kýžené finanční prostředky. Přidušení místní podnikatelé nemají potenciál, aby městu v tomto ohledu pomohli, přičemž bohaté řetězce neprojevují vůbec žádný zájem na tom, aby přímo před svými firmami byť jen opravily rozbité chodníky. Samotná skutečnost, že Město Děčín nemá finance už ani na opravu rozbitých chodníků a částí občanské vybavenosti, je způsobena mimo jiné tím, že město jako celek je intenzivně ochuzováno tolerovaným parazitováním obchodních řetězců.

V současné době jsme svědky výrazného omezování výdajů na kulturní, sociální, sportovní a společenské aktivity. To je naprosto tristní, neboť právě tyto a mnohé další důležité aspekty společenského života by mělo město pro své obyvatele zajistit. Je to jeho povinnost. Pokud by Děčín měl dostatek větších i menších sponzorů, bylo by možné situaci řešit tímto způsobem. V důsledku megamarketizace však místní podnikatelé řeší problémy vlastní existence, pomoci nemohou nyní a nebudou schopni pomoci ani v budoucnosti, pokud se nevyřeší hlavní příčina chudnutí a chátrání našeho města – megamarketizace. Nutno přitom zdůraznit, že obchodní řetězce, kde místní občané utrácejí své výdělky a bohužel v poslední stále častěji i sociální dávky a podpory v nezaměstnanosti, nemají téměř žádný zájem výrazněji sponzorsky podporovat aktivity v našem městě.

Není možné nevidět, že megamarketizace Děčína má velmi neblahé důsledky též na celkovou společenskou atmosféru mezi místními obyvateli. Lidé jsou deprimovaní, bez zájmu něco řešit, protože vidí, že celkové směřování vede k poklesu kvality života a prosperity. Výrazně se vytrácí zájem lidí přispět vlastní prací a dobrovolnými aktivitami ve veřejných sférách. Proč by to také dělali, když jsou přesvědčeni o tom, že „nic nemá smysl“ a jediné, co jim zbývá je konzumovat. V tom jsou navíc každý den utvrzováni agresivní sobeckou propagandou obchodních řetězů, které se neštítí ani takových praktik, jako je označování zahraničních výrobků značkou český produkt. O zoufalé kvalitě mnoha druhů zboží, zejména potravinářského, které má negativní důsledky na zdraví našich lidí, ani nemluvě. O tom svědčí četná alarmující zjištění České obchodní inspekce.

Jsem přesvědčen o tom, že zastupitelský sbor našeho města je nyní povinen řešit důsledky svých chybných rozhodnutí Děčín megamarketizovat. Jedná se totiž o jeden z největších problémů současnosti, o jednu z největších chyb místní komunální politiky. Pokud tak zastupitelstvo nezačne bezodkladně činit, je to známka toho, že v minulém i současném vedení města nejsou kompetentní lidé na kompetentních místech, kteří jednají s ohledem na trvale udržitelný rozvoj a blaho obyvatel města Děčína.

Vážený pane primátore, tímto Vás žádám, abyste celé znění tohoto otevřeného dopisu přednesl na jednání městského zastupitelstva spolu s návrhy, jak Vy a rada našeho města doporučuje výše uvedenou situaci řešit.

S úctou a poděkováním za Vaši práci,
Martin Zíka, místní občan.
V Děčíně dne 20. února 2012

 

Vyjádření tiskové mluvčí kanceláře primátora na žádost o otištění ve Zpravodaji

Vážený pane Zíko,

Váš otevřený dopis ve Zpravodaji nezveřejníme. Zpravodaj slouží pro informování obyvatel o dění ve městě. Dokumenty v podobě otevřených dopisů a podobně není ve Zpravodaji dostatek prostoru.

S pozdravem

Markéta Lakomá
kancelář primátora
tisková mluvčí