Rubriky
Zprávy

Pobírání dávek město tvrdě kontroluje

V současné době se v médiích často hovoří o nutnosti zpřísnit pravidla a kontrolu pro poskytování sociálních dávek. Chtěli bychom proto přiblížit občanům činnost oddělení pomoci v hmotné nouzi, které je zařazeno do odboru sociálních věcí a zdravotnictví MM Děčín, zejména jeho dlouholetou aktivitu, která je zaměřena na zamezení a snížení počtu zneužívání dávek pomoci v hmotné nouzi.

V rámci své činnosti jsou pracovnice oddělení mimo jiné povinny kontrolovat oprávněnost pobírání dávek pomoci v hmotné nouzi. Nemusí čekat na nové zákony, které by zpřísnily pravidla poskytování dávek, protože již nyní důsledně využívají všech možností a pravomocí, které jim dává současná platná právní úprava. Jedná se zejména o ověřování majetkových a sociálních poměrů klientů, kdy kromě sociálního šetření v místě pobytu, které je zaměřené zejména na správné stanovení okruhu společně posuzovaných osob, využívají všechny veřejně přístupné registry a rejstříky, jako je katastr nemovitostí, obchodní rejstřík a registr živnostenského podnikání. Velmi dobrá je také spolupráce s oddělením vnitřních věcí a dopravně správních agend MM Děčín, kde na základě žádosti oddělení pomoci v hmotné nouzi a s písemným souhlasem klienta, prověřují vlastnictví osobních automobilů. Tyto kontroly jsou prováděné vždy u nové žádosti o dávku a také v průběhu jejich vyplácení nejméně dvakrát ročně. Důsledně také pracovnice oddělení sledují školní docházku dětí. Bohužel, se nedá zohlednit pouze ta skutečnost, že děti nemají neomluvené absence ve škole, ale sankce v podobě snížení výše dávky nebo její odejmutí lze uplatnit pouze tehdy, pokud je rodičům v přestupkovém řízení prokázáno, že děti zameškaly výuku ve škole. Potom není rodič uznán za osobu v hmotné nouzi po dobu tří měsíců od pravomocného rozhodnutí o uložení sankce. V období od roku 2011 k tomu došlo v jedenácti případech.
Na oddělení se řeší také různá oznámení občanů o případném zneužívání dávek. Také tato oznámení, byť většinou anonymní, se pečlivě prošetřují, obvykle za pomoci dalších státních orgánů. Ve spolupráci s Úřadem práce ČR- kontaktním pracovištěm Děčín, oddělením kontroly například zjištěná práce bez řádných smluv, s odborem státní sociální podpory nesrovnalosti v okruzích společně posuzovaných osob nebo záležitosti týkající se fiktivních pronájmů bytů, apod. V případech, kdy pracovnice oddělení prokazatelně zjistí porušení právních předpisů, jsou vyčíslovány přeplatky dávek pomoci v hmotné nouzi a tyto přeplatky jsou dále vymáhány. V současné době je evidováno 66 neuhrazených přeplatků na dávkách hmotné nouze, 72 přeplatků již bylo vymoženo a uhrazeno. Pokud je přeplatek vyšší než 5000,-Kč, je orgán pomoci v hmotné nouzi povinen podat trestní oznámení pro podezření z trestného činu podvodu. V této věci úzce spolupracuje s Policií České republiky, oddělením hospodářské kriminality. Od roku 2007 bylo oddělením pomoci v hmotné nouzi podáno 14 trestních oznámení na klienty, kteří svým jednáním zapříčinili vznik přeplatku. Pouze v jednom případě bylo trestní stíhání zastaveno, v jednom bylo zastaveno podmínečně, v ostatních byla podána obžaloba.
Oddělení také úzce spolupracuje s odborem ekonomickým tak, aby příjemci dávek hmotné nouze řádně hradili své pohledávky související s úhradou poplatků za svoz odpadu.

Systém vyplácení části dávky formou poukázek, které jsou jedním z nástrojů zamezujícím zneužívání dávek, využívá odbor sociálních věcí a zdravotnictví již od roku 1993 a byl v této oblasti jedním z prvních úřadů, kdy v individuálních případech nebyla vyplacena dávka v peněžní formě, ale poukázkou určenou k nákupu základních potravin, školních pomůcek atd.

O dobré činnosti v oblasti prokazování nejen neoprávněného pobírání dávek pomoci v hmotné nouzi, ale i v rozhodování o jejich výši svědčí i ta skutečnost, že v období od ledna 2007 až do 15.6.2011 bylo Krajskému úřadu Ústeckého kraje postoupeno 60 odvolání, z nichž pouze 4 byla vrácena k novému projednání a žádné rozhodnutí nebylo zrušeno.