Rubriky
Zprávy

Realizace IPRM – Staré Město začala

Dne 24. 6. 2011 podalo město Děčín v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – sídliště Staré Město (IPRM) dvě žádosti o dotace do Integrovaného operačního programu, Prioritní osa 5. Národní podpora územního rozvoje, Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, Podporovaná aktivita a) Revitalizace veřejných prostranství:
 

• 1. část revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město 
• 2. část revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město
Oba projekty budou financovány z 85 % ze zdrojů ERDF (Evropský fond regionálního rozvoje) a z 15 % ze zdrojů města Děčín.

Na „1. část revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město“ byl již vybrán zhotovitel, firma INSKY spol. s.r.o., smlouva byla podepsána dne 27. 5. 2011 a stavba zahájena; ukončení stavebních prací je plánováno na konec září 2011. V rámci stavby budou probíhat následující práce: přestavba komunikací – zpevněných ploch (chodníky, parkovací stání, nový povrch vozovky) v ulici Jezdecká a Kladenská, dále bude prostor vybaven městským mobiliářem v okolí ulic Kladenská a Jezdecká (lavičky, stoly, odpadkové koše, koše na psí exkrementy, stojany na kola, informační systém – orientační plán sídliště, směrové označení ulic), bude upravena zeleň – provedeny sadovnické úpravy a dojde ke zbudování dětských hřišť, tj. 1 víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem a tři dětská hřiště (č. 1, 2 a 3 pro věkovou kategorii 1 – 6 let); veřejné osvětlení – v první části ulice Jezdecká bude provedena výměna svítidel, ve druhé části ul. Jezdecká, mezi ul. Roudnická a Žerotínova bude provedena kompletní výměna svítidel, sloupů a napájecích kabelů veřejného osvětlení; v ulici Litoměřická bude u vytypovaných svítidel provedena výměna svítidel, případně i výměna sloupů, v ulici Kladenská bude provedena výměna svítidel a bude osazen podzemní kontejner na tříděný odpad v ul. Jezdecká, to vše v souladu s projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení, vyhotovenou Projekční kanceláří Ing. Pavel Adamec v březnu 2010, etapa VII. a VIII. – dle přiložené situace oblast vyznačená žlutou barvou. Dle uzavřené smlouvy činí celkové náklady projektu 10 610 370,32 Kč vč. DPH.

Na „2. část revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město“ probíhá v současné době (červenec 2011) výběrové řízení. V rámci stavby budou provedeny v okolí ZŠ Březová a okolí části ulice Oblouková (od křižovatky s ul. Březovou po křižovatku s ul. Ploučnickou), následující práce: přestavba komunikací – chodníky, parkovací stání, nový povrch vozovky, revitalizace zeleně, městský mobiliář – stojan na kola, informační systém – směrové označení ulic, veřejné osvětlení – rekonstrukce, případně doplnění veřejného osvětlení v lokalitě nového parkoviště u školy a podél ul. Oblouková, vč. nasvícení nových přechodů; opěrná zeď nad novým parkovištěm u venkovního sportovního hřiště, to vše v souladu s projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení, vyhotovenou Projekční kanceláří Ing. Pavel Adamec v březnu 2010, etapa VI. – dle přiložené situace oblast vyznačená brčálově zelenou barvou. Předpoklad celkových nákladů projektu před výběrovým řízením na zhotovitele stavby činí 7 780 000,- Kč vč. DPH.

Revitalizaci dalších částí veřejného prostranství tohoto sídliště město zrealizuje v následujících letech v souvislosti s regenerací bytových domů soukromých vlastníků v lokalitě vymezené zóny IPRM a ve finančním poměru k vynaloženým nákladům na regeneraci bytových domů dle podmínek dotačního programu.

Plán revitalizace

Zdroj: Magistrát města Děčín