Rubriky
Firmy Zprávy

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu – dodávka poukázek na odběr zboží

Výzva k podání nabídek na dodávku poukázek na odběr zboží  dle zák. č. 111/2006 Sb.

Statutární město Děčín vyhlašuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu – dodávka poukázek na odběr zboží:

1)   Zadavatel požaduje dodávku poukázek na odběr zboží k zajištění základních životních potřeb podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění, zejména k odběru potravin (vyjma alkoholických nápojů a tabákových výrobků), oděvů, obuvi, základních hygienických prostředků, dětského zboží, školních potřeb. Zájemce v nabídce uvede způsob objednávky, dodání poukázek a dodací lhůty.

2)  Poukázky musí být zajištěny proti zfalšování, v nominálních hodnotách 100 Kč a 500 Kč.

3)  Zájemce předloží seznam provozoven v Děčíně, ve kterých bude možno na dodané poukázky odebírat zboží, tuto síť bude podle požadavků zadavatele průběžně rozšiřovat, v nabídce zájemce uvede, za jakých podmínek bude síť prodejen rozšiřována a jaká bude případná platba od zadavatele.

4)  Poukázky, které zadavatel nevydá klientům v hmotné nouzi a kterým skončí doba platnosti, zájemce odebere od zadavatele zpět, v nabídce zájemce uvede, za jakých podmínek je zpětný odběr poukázek od zadavatele možný.

 

Pokyny pro zpracování nabídky:

1)  Identifikace uchazeče.

2)  Zájemce předloží návrh smlouvy na odběr poukázek a veškeré dokumenty jako např. obchodní podmínky, ceník, reklamační řád a další, na které bude smlouva odkazovat nebo kterými se bude smluvní vztah mezi zadavatelem a zájemcem řídit, to vše v českém jazyce.

3)  Seznam referenčních dodávek stejného druhu včetně uvedení kontaktních osob.

4)   Nabídka bude předána v jednom originále v jedné uzavřené obálce označené:

Veřejná zakázka malého rozsahu „ZAJIŠTĚNÍ DODÁVKY POUKÁZEK“ – NEOTVÍRAT!

Lhůta a místo pro podání nabídek:

Magistrát města Děčín, k rukám paní Ing. Renaty Grešíkové

Sídlo:  Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV

Lhůta pro podání nabídek: 20. dubna 2011

Ostatní podmínky zadavatele:

1)      Uchazečům se nepřiznává nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na soutěži.

2)      Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení veřejné zakázky bez udání důvodů, a odmítnutí všech podaných nabídek.

3)      Všechny části řízení (zadání, nabídka, výsledek řízení i smlouva) k veřejným zakázkám mohou být zveřejněny.
Zdroj: Magistrát města Děčín